Tvangsmidler ved samværsrett

En dame stirrer betenkt ut et vindu. Foto

Det hender at en av foreldrene ikke innretter seg etter rettsforlik, dom eller vedtak fra Statsforvalteren om hvor barnet skal bo fast eller mht. utøvelse av samværsretten.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
13/06/2023

Grunnlag for bruk av tvangsmidler

Avtale inngått mellom partene, dvs. utenrettslige avtaler, gir som utgangspunkt ikke grunnlag for tvangsfullbyrdelse. Men det er likevel åpnet for foreldrene kan gå til Statsforvalteren med en avtale med anmodning om at det treffes vedtak samsvarende med avtalen. Hvis det skjer, vil avtalen kunne gi grunnlag for bruk av tvangsmidler.

I tilfeller der en av foreldrene ikke respekterer fastsatt ordning, oppstår det behov for å gjennomføre fastsatt ordning med tvang, dvs. ved bruk av tvangsmidler.

Situasjoner som kan gi grunnlag for bruk av tvangsmidler:

 • Ved avgjørelser om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo fast
 • Ved tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Formålet bak tvangsmidlene er å unngå at en av foreldrene tar seg til rette (selvtekt) ved å utnytte en sterkere posisjon. Dernest virker tvangsmidler som et ris bak speilet som kan bidra til fastsatt ordning blir gjennomført.

Foreldreansvaret og barnets faste bosted

Det er tre typer av tvangsmidler som står til rådighet ved avgjørelser om foreldreansvaret og hvor barnet skal bo:

 • Det kan kreves gjennomføring hos namsmannen. Det må da fremsettes krav om det som kalles midlertidig forføyning. Dette kan være et svært inngripende og drastisk tiltak overfor barnet, idet namsmannen da fysisk må hente barnet.
 • Den som mener seg berettiget til å ha barnet selv hente barnet. Men på samme måte som nevnt ovenfor, kan dette være svært belastende for barnet. Dessuten kan det forsterke konflikten mellom foreldrene.
 • Det kan også iverksettes tvangsmulkt overfor den som ikke innretter seg etter den avtalen eller avgjørelsen som foreligger. Det vil være namsretten som bestemmer om tvangsmulkt skal iverksettes og om hvor stor den skal være. Poenget er da at tvangsmulkten må være så stor at den faktisk er egnet til å påvirke den av foreldrene som ikke lojalt innretter seg avtalen eller avgjørelsen. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.

Nærmere om tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Her er det kun ett virkemiddel som står til rådighet; tvangsmulkt. Som nevnt ovenfor, er det namsretten som bestemmer om tvangsmulkt skal ilegges og hvor stor den skal være.

En tvangsmulkt vil rette seg mot den som har barnet fast boende hos seg og som saboterer avtalt eller fastsatt ordning som regulerer samværsretten.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til tvangsmidler ved samværsrett
 • Juridisk rådgivning
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater