Samvær med tilsyn: Hva er reglene?

Et barn klemmer en voksen. Foto

Reglene for samvær med tilsyn er regulert etter barneloven § 43a. I noen tilfeller kreves det at en tilsynsperson er tilstede under samvær. Dette gjelder i tilfeller der det foreligger forhold som kan svekke barnets trygghet og sikkerhet under samvær.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hva er samvær med tilsyn?

Samvær med tilsyn innebærer at en tilsynsperson er med på samvær. Dette er aktuelt i barnefordelingssaker, der det finnes påstander om psykiske lidelser, rus, vold, barnebortføring eller seksuelle overgrep.

Det kan også være aktuelt med samvær med tilsynsperson i overgangsperioder, der barnet har lite kjennskap til samværsforelderen. I slike tilfeller bør tilsynspersonen være en person barnet har god kjennskap til.

To nivåer for samvær med tilsyn:

Etter barneloven finnes det to ulike nivåer for gjennomføring av samvær med tilsyn.

 1. Beskyttet tilsyn
 2. Støttet tilsyn

1) Beskyttet tilsyn

Den ene formen for samvær med tilsyn er beskyttet tilsyn. Dette innebærer at forelder/barn overvåkes under hele samværet. Beskyttet tilsyn pålegges som oftest av domstolen.

Dette benyttes der det er aktuelt med et sterkt begrenset samvær. Dette kan blant annet være aktuelt i saker med utfordringer knyttet til vold, rus eller psykiske lidelser som kan påvirke omsorgsevnen. Her skal det kun gis samvær hvis dette vil være til barnets beste. Tilsynet er bestemt av hensyn til barnets sikkerhet.

Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for ordningen med beskyttet tilsyn.

2) Støttet tilsyn

Den andre formen for samvær med tilsyn er støttet tilsyn. Dette er et mindre omfattende tiltak enn beskyttet tilsyn. Støttet tilsyn kan benyttes i tilfeller der det ikke er behov for overvåkning gjennom hele samværestiden.

Dette er blant annet aktuelt i tilfeller der foreldrene har vedvarende konflikter og barnets behov tilsier tilsyn.

Videre kan støttet tilsyn gjennomføres i situasjoner der barn og foreldre har liten eller ingen kjennskap til hverandre. I slike tilfeller bør tilsynspersonen være en person barnet har god kjennskap til.

Bufetat har ansvaret for støttet tilsyn om det er pålagt av domstolen.

Hvem er tilsynspersonen?

Om det er privat tilsyn er tilsynsperson ofte en person begge foreldrene har god kjennskap til. Dette kan eksempelvis være et familiemedlem eller en venn.

Hvis dette ikke er mulig å gjennomføre en privat tilsynsordning, vil en tilsynsordning eventuelt bli gjennomført via domstolen. Domstolen kan i særlige tilfeller pålegge det offentlige til å oppgi en tilsynsperson som blir med på samvær. I slike tilfeller vil det være Bufetat som oppnevner en tilsynsperson. Om domstolen besluttet beskyttet tilsyn er det det kommunale barnevernet som organiserer oppnevningen av en tilsynsperson

Tilsyn under samvær gjøres i henhold til barnets beste.

Under sakens gang, vil det normalt sett være en sakkyndig som utreder saken videre. Den sakkyndige kan også vurdere en tilsynsordning. En slik vurdering innebærer om tilsynsordningen fungerer optimalt og hvor lenge en tilsynsvurdering skal vare.

Alle tilsynspersoner skal legge fram politiattest.

Lurer du på noe? Snakk med oss.

Codex Advokat bistår deg blant annet med:

 • Spørsmål knyttet til samvær med tilsyn
 • Juridisk rådgivning i foreldretvister
 • Støtte i barnefordelingssaker
 • Tvisteløsning
 • Forhandlinger

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater