Delt bosted, fast bosted og delt fast bosted - Din [Guide]

en baby og en hund ligger og sover i en seng sammen

Ved samlivsbrudd mellom foreldre må foreldrene ta stilling til hvor barnet skal bo. Skal barnet bo fast hos mor, eller hos far? Eller kanskje barnet skal ha delt fast bosted?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Fast bosted innebærer hvor barnet skal ha sin folkeregistrerte bostedsadresse
 • Barnet kan ha fast bosted hos en forelder eller delt fast bosted
 • Fast bosted gir forelderen en viss avgjørelsesmyndighet
 • Delt bosted forutsetter et godt foreldresamarbeid
 • Dersom dere ikke blir enige, kreves det mekling og/eller rettslige skritt
 • Den beste løsningen for barnet er avgjørende for hvor barnet skal ha fast bosted
 • Våre advokater hjelper deg med veiledning og juridisk støtte knyttet til fast bosted

Hva er forskjellen på delt og fast bosted?

Barnets faste bosted er det stedet barnet bor mesteparten av tiden, og der barnet har sin folkeregistrerte adresse. Dersom barnet har fast bosted hos en av foreldrene, har oftest den andre forelderen samvær med barnet.

Dersom barnet bor omtrent like mye hos begge foreldrene, typisk at barnet bor annenhver uke hos hver, kan foreldrene av tale at barnet skal ha delt fast bosted.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater vil veilede deg gjennom hele prosessen og ha fokus på en minst konfliktfremmende løsning utifra ditt barns beste.

Begrepene fast og delt bosted var nye ved barneloven av 1981. Før dette benyttet man begrepene daglig og delt omsorg.

En solid foreldresamarbeidsavtale er ofte en god løsning for barnet og for foreldrene.

Foreldrene har avtalefrihet

Foreldre har full avtalefrihet til å bestemme barnets bostedsordning. Avtalen kan inngås mellom foreldrene alene, eller med hjelp fra et familievernkontor, en advokat eller andre.

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan de ta saken inn for retten. Før saken bringes inn for retten må foreldrene til mekling hos familievernkontoret.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bidrar med rådgivning og veiledning i forkant av meklingsmøtet hos familievernkontoret.

Mange har spørsmål rundt fast bosted og delt fast bosted, og hva som skal til for at man kan få en slik løsning. Det er ofte fedre som ønsker en 50/50 løsning, mens mødre ønsker at barnet skal ha sitt faste bosted hos dem.

Hva innebærer fast bosted?

I de fleste tilfeller har barnet fast bosted hos den ene forelderen. Den som barnet bor fast hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvor barnet skal være i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser om det daglige livet.

Dersom det er inngått avtale om delt bosted (fast bosted hos begge foreldre) deler foreldrene denne avgjørelsesmyndigheten, noe som forutsetter et godt samarbeidsklima mellom foreldrene.

Hvis barnet har fast bosted hos en forelder, er den andre forelderen henvist til samvær med barnet. Foreldrene avtaler omfanget av samværsretten.

Gitt at foreldrene ikke kommer til enighet om en samværsordning, kan hver av dem reise sak for domstolen, hvor barnets beste vil være det sentrale. Foreldre kan inngå avtale om samvær opptil halve tiden, men så lenge det er en avtale om samvær, vil barnet ha fast bosted hos den ene forelderen.

Hva innebærer delt fast bosted?

Dersom barnet ikke skal bo fast hos mor eller hos far, kan barnet bo fast hos begge. Dette er en løsning som er blitt mer og mer vanlig de siste årene. Løsningen har også blitt noe man ser oftere i retten, til tross for at utgangspunktet i loven tidligere har vært at det kun er i særlige tilfeller retten kan idømmer en delt bostedløsning.

Nå er for øvrig delt bosted likestilt med fast bosted hos en av foreldrene i loven, og det er en mer utbredt oppfatning i samfunnet generelt at dette kan være en god ordning. Det må likevel gjøres en konkret vurdering av om delt bosted er den beste løsningen i hvert enkelt tilfelle og for hvert enkelt barn.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater rådgir på ethvert stadium av saken.

Delt bosted – avtale

Som nevnt har foreldrene full avtalefrihet til å bestemme hvilken bostedsordning barnet skal ha. Hvis foreldrene er enige om en ordning der barnet bor fast hos begge, står de fritt til å avtale dette. Dette bør gjøres skriftlig, slik at det ikke er noen tvil om hva som er avtalt. Men hva innebærer det egentlig at barnet skal ha en delt fast bosted ordning?

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår med å lage en utenrettslig avtale om bostedsordning for ditt barn.

Delt bosted – konsekvenser

Ofte innebærer en delt bostedløsning at barnet bor omtrent like mye hos hver av foreldrene. Det er for øvrig ikke sånn at samværet må være helt likt, selv om man har delt fast bosted. Likevel er det mest praktisk at en har en delt bostedløsning der barnet har et utstrakt samvær med begge foreldre.

Dersom barnet har delt fast bosted, må begge foreldre samtykke til beslutninger som hører til det å ha barnet boende fast hos seg. Foreldrene må være enige om større avgjørelser om dagliglivet, og er derfor begge med på å treffe de litt større avgjørelsene i barnets liv.

En viktig beslutning som har stor praktisk betydning for mange, er spørsmålet om flytting. Dersom barnet har registrert fast bosted hos begge, må begge foreldre samtykke dersom barnet skal flyttes ut av kommunen. Begge foreldre må også samtykke til et eventuelt skolebytte.

Foreldrene må også være enige om barnet skal gå i barnehage eller ikke, og om hvilken barnehage barnet skal gå i.

I praksis medfører dette at foreldrene bør ha et greit samarbeid dersom delt fast bosted skal være en gjennomførbar løsning. Hvis foreldrene har store utfordringer med samarbeidet, kan det være uheldig at de begge må samtykke til de større avgjørelsene i dagliglivet. Oftest vil dette være dersom foreldrene er uenige i hvilken skole barnet skal gå på, eller hvor i landet barnet skal bo.

Andre konflikter mellom foreldrene som ikke handler om disse mer vesentlige avgjørelsene, vil foreldrene som regel ha uansett om man har delt fast bosted eller fast bosted hos en av dem.

Snakk med våre advokater om konsekvensene ved delt bostedsordning.

Delt bosted – folkeregistrert adresse

Dersom barnet har delt fast bosted, må begge foreldrene samtykke dersom barnet skal flyttes ut av kommunen. Men hva blir registrert hos folkeregisteret?

Barnet har folkeregistrert adresse hos en av foreldrene. Folkeregistrert adresse har betydning i henhold til skolekrets, og det kan derfor være naturlig at barnet er folkeregistrert der barnet går på skole.

Nytt fra 2018:

Foreldrene kan registrere at barnet har delt fast bosted i Folkeregisteret. Du må da sende avtalen om delt fast bosted til dem. Avtalen om delt fast bosted blir lagt inn som en tilleggsopplysning, og begge foreldre må da samtykke dersom barnet skal flytte.

Det er derfor viktig å merke seg at dere selv må sørge for at avtalen om delt fast bosted sendes inn til Folkeregisteret. Dette skjer ikke automatisk. Hvis dere ikke sørger for at dette blir registrert, kan den forelderen som har barnet registrert på sin adresse flytte i Norge uten samtykke fra den andre.

Delt bosted – barnetrygd

Barnetrygden utbetales som et fast beløp per barn per måned frem til den måneden barnet fyller 18 år. Dersom barnet har delt fast bosted, skal barnetrygden deles likt mellom foreldrene. Når foreldrene har delt fast bosted regner man med at foreldrene deler alle utgifter og inntekter likt mellom seg.

Det kan ofte være konfliktdempende å avtale barnebidraget og innta det i foreldresamarbeidsavtalen.

Delt bosted – barnebidrag

Når barnet har delt fast bosted legger man til grunn at foreldrene har like store utgifter til barnet. Dette til tross for at barnet ikke nødvendigvis har like mye samvær med begge foreldrene.

Det legges til grunn at foreldrene betaler halvparten hver av barnehage, fritidsaktiviteter, skoleturer, klær osv.

Den forelderen som har lavest inntekt, kan få barnebidrag fra den andre. Du kan bruke bidragskalkulatoren hos NAV for å beregne hva slags bidrag som blir riktig i din situasjon. Dette kommer an på begge foreldrenes inntekt og på hvordan samværet er.

Dersom du ønsker at NAV skal vurdere bidraget, må det dokumenteres at dere har en avtale om delt fast bosted hvis NAV skal legge dette til grunn i sin vurdering.

Det anbefales å ta kontakt med advokat tidlig i prosessen slik at en kan unngå at tvisten bringes inn for domstolen.

Retten treffer avgjørelser etter barnets beste

Hvis foreldrene ikke blir enige om hvor barnet skal bo fast, må saken bringes inn for retten. Retten treffer en avgjørelse på hvor barnet skal bo fast, ut fra hva retten etter en konkret vurdering anser som ”barnets beste”. Hensynet til barnets beste skal legges til grunn i alle avgjørelser som gjelder barn.

En mor og en datter sitter i en sofa og prater. Foto

Noen ganger kommer retten til at barnet skal ha delt bosted. Dette er en ordning som krever tettere samarbeid mellom foreldrene enn ordningen med at barnet har fast bosted hos en av foreldrene.

Har foreldrene først tatt saken om barnets faste bosted inn for retten, innebærer det som oftest at samarbeidsklimaet mellom foreldrene er dårlig.

Hvor barnet skal ha sitt faste bosted avgjøres etter en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak. Enkelte momenter blir særlig vektlagt av retten i den forbindelse, og vi vil gjennomgå disse her.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Før stevning tas ut for retten vil våre advokater foreta en konkret og individuell vurdering av saksutfallet.

Momenter i barnets beste-vurderingen

Barnets eget ønske

Barnets eget ønske om hvor det skal bo, blir vektlagt ut fra barnets alder og utvikling.

 • Fra barnet er syv år skal barnet få si sin mening før avgjørelsen om hvor barnet skal ha sitt faste bosted blir tatt.
 • Fra barnet er 12 år skal det legges stor vekt på barnets egen mening.

Barnet har kun en rett til å uttale seg i forbindelse med en rettssak, ingen plikt.

Status-quo

Status-quo prinsippet er et moment som vektlegges i vurderingen av hvor det er barnets beste at det skal ha sitt faste bosted. Prinsippet går ut på at det skal gode grunner til for å endre en velfungerende ordning.

Det er som et utgangspunkt ikke barnets beste å skifte miljø; som:

 • Skole
 • Barnehage
 • Venner
 • Slekt
 • Nærmiljø
 • Omsorgsperson
 • Bolig

Status quo prinsippet er vektlagt i rettspraksis, og mange avgjørelser blir truffet på bakgrunn av dette.

Foreldresamvær med begge foreldre

Barnet har rett til å være sammen med begge sine foreldre. Det er samtidig ansett å være barnets beste å ha best mulig kontakt med begge foreldrene etter et samlivsbrudd. Derfor vektlegges også hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt ved vurderingen av hvor det er barnets beste at det skal bo fast. Best mulig foreldrekontakt er ikke det sammen som mest mulig foreldrekontakt.

Dersom en av foreldrene eksempelvis forhindrer samvær mellom den andre forelderen og barnet, kan det bli brukt mot vedkommende ved vurderingen av hvor det er barnets beste at barnet skal bo fast. Det er derfor positivt å være den forelderen som tilrettelegger for at barnet skal ha god kontakt med den andre forelderen.

Stabil omsorgssituasjon

Ved vurderingen av hvor barnet skal ha sitt faste bosted, vil det også bli vektlagt i hvilket hjem barnet får den mest stabile omsorgsituasjonen.

Flere forhold kan påvirke stabiliteten; blant annet:

 • Foreldrenes boforhold
 • Arbeidssituasjon
 • Samlivssituasjon
 • Nettverk forøvrig

Foreldrenes personlige egenskaper og omsorgsevne får også betydning ved vurderingen av hvor det er barnets beste å bo fast. Dette er et viktig moment, men det kommer imidlertid ikke klart frem av rettspraksis at det gis betydning, da retten har vært tilbakeholden med å beskrive personkarakteristikker i denne type saker. Momentet er altså relevant, uten at det fremgår i klartekst i domstolenes avgjørelser.

Søskenflokk

I vurderingen av hvor barnet skal bo fast har det også blitt tatt hensyn til at søsken ikke skal splittes. Det blir generelt ansett som positivt å ha fast bosted sammen med sine søsken, og at disse følger samme samværsordning. Dette gjelder både helsøsken, og halvsøsken.

Det vil ha betydning hvor sterkt man er knyttet til eventuelle halvsøsken, men utgangspunktet for vurderingen er at det er positivt å få vokse opp sammen med dem.

Det er for øvrig ikke alltid retten vektlegger søskenkontakt. Dersom søsknene har en utfordrende relasjon seg i mellom, søskenflokken er veldig stor, eller at barnet har særlige utfordringer som best ivaretas hvis det ikke bor sammen med søsken, kan retten se bort i fra momentet om søskenkontakt.

Det vil alltid være en konkret vurdering der hvert enkelt barn sitt beste må vurderes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi prosederer din sak for domstolene og sjekker om du kvalifiserer til fri rettshjelp.

Våre advokater bistår deg ved spørsmål om barnets faste bosted

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi lover deg at du vil bli ivaretatt og få bistand som ivaretar ditt barns beste. Du vil bli hørt og du vil få minst en bekymring mindre.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater