Barnebortføring - Hva gjør du?

Et barn står i en skog med armene ut. Foto

Barnebortføring forekommer når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, og når dette skjer i strid med foreldreansvaret til forelderen som blir igjen i landet. Det kan også forekomme når et barn ulovlig blir holdt tilbake i utlandet etter en feriereise. Barnebortføring er straffbart.


For at det skal foreligge en ulovlig barnebortføring, må gjenværende forelder ha del av foreldreansvaret eller forhold knyttet til foreldreansvar ikke er avklart. I tillegg må barnet være bosatt i det landet som krever barnet tilbakelevert.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
14/06/2023

Barnebortføringsloven

I Norge er vi tilsluttet to internasjonale konvensjoner om barnebortføring; Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 og Europakonvensjonen av 20. mai 1980. Begge disse konvensjonene er gjennomført i norsk rett ved Barnebortføringsloven. Vi har også en nordisk konvensjon som gjelder mellom de nordiske landene.

Barnebortføring til Norge

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som er det sentrale myndighetsorganet i saker der barn bortføres til Norge.

En begjæring om tilbakelevering fra en annen konvensjonsstat blir gjennomgått av departementet for å kontrollere at den inneholder de opplysninger som kreves etter konvensjonen og at de nødvendige vedlegg og oversettelser følger med, før den sendes til Oslo tingrett for behandling.

Dersom retten beslutter at barnet skal tilbakeføres til bostedslandet er det som regel bortfører som er ansvarlig for å sørge for barnets hjemreise til bostedslandet.

Gjenværende forelder vil ofte ha en rolle i å sikre en trygg og effektiv returreise for barnet tilbake til bostedslandet, ved blant annet å bidra med det praktiske knyttet til barnets reise.

Internasjonal barnebortføring – barnebortføring fra Norge

Når man som gjenværende foreldre blir utsatt for barnebortføring ved at barnet blir bortført til et annet land, eller ikke kommer tilbake fra en feriereise med den andre av foreldrene, bør man kontakte myndighetene.

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter, avhenger imidlertid av om barnet er bortført til/fra et land som Norge har et konvensjonssamarbeid med eller om barnet er bortført til et land utenfor konvensjonssamarbeidet.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som bistår i barnebortføringssaker mellom konvensjonsland og Utenriksdepartementet som bistår i barnebortføringssaker til land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med.

Barnebortføring og straff

Bortføring fra den som har foreldreansvaret (felles eller alene) for barnet, er straffbart etter norsk rett. Det samme gjelder der et barn ulovlig holdes tilbake i utlandet etter for eksempel samvær eller lovlig ferieopphold. Det er også straffbart å bortføre et barn fra barnevernet.

Den skyldige kan få bot eller fengsel i inntil 2 år, og fengsel i inntil 6 år for de grove tilfellene.

Offentlig påtale er ikke betinget av fornærmedes begjæring.

Fri rettshjelp?

Det kan søkes om behovsprøvd rettshjelp etter rettshjelploven. Dette gjelder både ved bortføring fra Norge og til Norge. Dersom du har innboforsikring, kan denne i de fleste tilfeller gi deg rett til fri rettshjelp. Vi kan undersøke hvilke rettigheter du har.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til barnebortføring
  • Juridisk bistand
  • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater