Hvor lang tid tar utbetaling av arv?

En eldre dame og en ung jente baker. Foto

Det er mye som må gjennomgås ved et arveoppgjør, i tillegg til at det kan være vanskelig å vite hvilke tidsfrister du som arvtaker og gjenlevende må forholde deg til. I denne artikkelen får du en total oversikt som kan hjelpe deg på veien.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/12/2021

Hva er et arveoppgjør?

Et arveoppgjør er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg, herunder håndtering og fordeling av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser.

ⓘ 
Arveoppgjør kan virke komplekst.

Rollen til advokaten er å veilede deg trygt gjennom arveoppgjøret, slik at du har en bekymring mindre.

Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte om hverandre. Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater tar deg gjennom forskjellen på offentlig og privat skifte, og sammen med deg finner vi ut hva som er det mest fornuftige i din sak.

Hvor lang tid tar et arveoppgjør?

Er det bare én arving etter avdøde går dødsboet inn i arvingens formue, og dødsboet opphører raskt å eksistere som dødsbo etter overtakelsen.

Er det to eller flere arvinger, må avdødes formue og gjeld kartlegges nærmere. Gjeld og løpende forpliktelser gjøres opp og eiendeler må enten selges eller fordeles mellom arvingene. Et slikt oppgjør kan ta alt fra et par måneder til flere år.

Tidsfrister i arveoppgjøret

Uskifte

Gjenlevende ektefelle/samboer som ønsker å sitte i uskiftet bo (link) må sende skjemaet "Melding om uskifte" til retten innen 60 dager. Fristen kan forlenges av tingretten.

Privat skifte tidsfrist

Innen 60 dager etter dødsfallet må man sende skjemaet "Erklæring om privat skifte av dødsbo" til skifteretten i den rettskrets hvor avdøde hadde sin siste bopel. Erklæringen innebærer at arvingene påtar seg ansvaret for avdødes gjeld. Hvis alle arvingene undertegner erklæringen, vil skifteretten innen kort tid utferdige skifteattest. Hvis derimot ikke alle arvingene påtar seg gjeldsansvaret, vil skifteretten vente med å utstede skifteattest til det er gått 60 dager. Fristen kan forlenges av retten.

Offentlig skifte

Fristen for å kreve offentlig skifte utløper 3 år etter dødsfallet. Retten kan ta boet til behandling også etter 3-årsfristen dersom det foreligger "sterke rimelighetsgrunner".

Testamentsarving

Testamentsarving må ovenfor tingretten påberope seg testamentet innen 6 måneder etter man fikk kunnskap om dødsfallet og testamentets eksistens.

Proklamafrist

Proklamafristen er 6 uker fra siste kunngjøring av proklamaet. Oversittes denne fristen har den respektive kreditor som hovedregel tapt sin rett.

Omstøtelse av gaver fra uskiftet bo

Gjenlevende ektefelle/samboer kan ikke uten samtykke fra arvingene gi gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Dette gjelder også gavesalg.

Hvis gjenlevende har gitt en gave av uskifteformuen og mottakeren forsto eller burde ha forstått at gaven ble gitt i strid med reglene i første ledd, kan hver av arvingene kreve gaven omstøtt ved at gavemottakeren tilbakefører gavens verdi. Kravet må reises ved søksmål innen ett år etter at arvingen fikk kunnskap om gaven.

Foreldelse av arveretten

Arveretten foreldes 10 år etter dødsfallet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg ved spørsmål om arveoppgjør og/eller tidsfrister og gir deg gode råd på veien.

Hva gjør vi for deg?

Våre advokater har lang og inngående erfaring innenfor arverettsområdet, og yter bistand i alle typer spørsmål innenfor arverett.

Du vil blant annet få bistand med:

 • Arveplanlegging og generasjonsskifte.
 • Utarbeidelse av fremtidsfullmakt.
 • Utarbeidelse av avtaler om arv, testament, ektepakt og arvepakt.
 • Kartlegging av dine arverettslige rettigheter og plikter.
 • Kartlegging og beregning av din arvelodd.
 • Rådgivning innen valg av skifteform.
 • Private og offentlige skifter.
 • Å inneha rollen som bostyrer i private skifter.
 • Å foreta en vurdering av om du bør gå til rettssak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater