Mekling og meklingsattest ved barnefordeling: Din [Guide]

En dame sitter overfor en annen dame og diskuterer. Foto

Ved samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år stille opp på et meklingsmøte. Meklingsmøte gjennomføres vanligvis på nærmeste familievernkontor. Hensikten med mekling er å finne gode midlertidige eller varige løsninger knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samværsordning. Men hva er egentlig en meklingsattest?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hva er mekling og meklingsattest?

Hensikten med mekling er å komme til en enighet og løsning for barnets faste bosted, foreldreansvar og samværsordning.

Når foreldrene har gjennomført minimum et meklingsmøte har de krav på å få en meklingsattest fra familievernkontoret. Det stilles ikke et krav om at foreldrene må komme til enighet for å få en meklingsattest. Men vi i Codex Advokat anbefaler at foreldrene fortsetter med mekling frem til dere har blitt enige om en god samarbeidsavtale.

Dere som foreldre kan få inntil 7 timer med mekling gratis, men det er kun første meklingstime som er obligatorisk.

OBS!
Vær oppmerksom på at dere plikter å møte til mekling selv om dere allerede har kommet til enighet.

Når er det obligatorisk med mekling?

Ved separasjon

Dersom dere har felles barn under 16 år må dere kunne dokumentere at dere har møtt til mekling. Dette gjøres ved å få en meklingsattest etter endt mekling. Meklingsattesten skal sendes inn sammen med separasjonssøknaden til Statsforvalteren. Hvis dere ikke legger ved en meklingsattest, vil Statsforvalteren avvise separasjonssøknaden.

En meklingsattest er gyldig i inntil 6 måneder etter meklingen fant sted.

Samboere med felles barn under 16 år

Samboere må møte til mekling ved et samlivsbrudd, dersom de sammen har barn under 16 år.

Meklingsattesten dere får etter meklingen kan brukes for å få utvidet barnetrygd.

Stevning for retten

Før en barnefordelingssak kan reises for domstolene, kreves det at foreldrene har vært på mekling og fått en meklingsattest. Dette gjelder for uenighet om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samværsordninger.

Domstolene må som hovedregel avvise et søksmål hvis det ikke legges frem en gyldig meklingsattest. Retten kan i spesielle tilfeller ta en midlertidig beslutning om foreldreansvar, fast bosted og samvær før saken er reist, og før dere har vært til obligatorisk mekling. Se under om fritak fra mekling i enkelte tilfeller.

Hvis barnet er over 16 år, har dere ikke meklingsplikt.

Før statsforvalteren kan stadfeste avtaler

Foreldre kan be statsforvalteren fastsette en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

For å kunne be statsforvalteren om å gjøre dette, kreves det at dere har vært på mekling og kan fremlegge en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder.

Uenighet om flytting med felles barn

Hvis en av foreldrene ønsker å flytte innenlands eller ut av Norge, må den andre forelderen bli varslet senest tre måneder før flyttingen skal skje. Dette gjelder kun dersom det foreligger en avtale eller avgjørelse om samvær.

Hvis den ene forelderen ikke er enig i flyttingen, må den som ønsker å flytte, begjære mekling. Hvis foreldrene ikke blir enige i meklingen, kan samværsforelderen reise sak for domstolene.

Dere har meklingsplikt selv om dere allerede har vært på mekling og har en gyldig meklingsattest.

Når slipper du mekling?

 • Hvis dere har vært separert i minst ett år, og skal søke om skilsmisse, kreves det ikke at dere gjennomfører en ny mekling.
 • Det er ikke obligatorisk med mekling hvis en av ektefellene har reist sak for domstolene, vedrørende tvangsekteskap eller overgrep.
 • Dere har ikke meklingsplikt dersom den ene ektefellen reiser sak om skilsmisse for domstolene, hvis ekteskapet er inngått mellom nære slektninger og ved bigami.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Spørsmål knyttet til mekling og meklingsattest
 • Tips før gjennomføring av meklingsmøte
 • Juridisk rådgivning
 • Bistand og støtte i sak
 • Forhandlinger og tvisteløsning


Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater