Dette er gangen i en barnefordelingssak

Familierettsadvokater no barnefordeling 3

Mange lurer på hvordan saksgangen er i en barnefordelingssak. Det er ikke uvanlig at foreldre opplever barnefordelingssaker som utfordrende. Samtidig vil en vellykket prosess bidra til oppklaring og løsninger som fungerer godt både for foreldrene og barnet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/03/2021

Hva er en barnefordelingssak?

En barnefordelingssak er en sivil sak mellom mor og far. Det er saker som handler som oftest om

 • hvor barnets faste bosted skal være
 • samværsordninger
 • spørsmål knyttet til foreldreansvaret.

Som foreldre må man ta stilling til disse problemstillingene både i tilfeller der man ikke er i et samliv når barnet blir født og i tilfeller der det oppstår samlivsbrudd mellom foreldre etter at barnet er født.

Gangen i en barnefordelingssak

Saksgangen i barnefordelingssaker er delt opp i fire hovedstadier:

 1. Før stevning tas ut
 2. Etter stevning er tatt ut
 3. Saksforberedende møter
 4. Hovedforhandling

1. Før stevning tas ut

Rett etter et brudd har som oftest ikke foreldrene kommet til en løsning for barnefordeling og samvær.

Andre har laget en avtale som ikke fungerer helt optimalt.

Det er også flere tilfeller der endringer i andre forhold har dukket opp underveis, slik at den opprinnelige avtalen må justeres i henhold til de nye endringene.

Første steg i prosessen er mekling hos nærmeste familievernkontor. Hvis planen er å ta saken videre inn for retten, kreves det at dere fremlegger en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Etter et meklingsmøte får dere en meklingsattest fra familievernkontoret.

Formålet med meklingen er at mor og far skal komme til en felles enighet, og en løsning som passer godt for både foreldre og barn.

Dersom mor og far ikke klarer å bli enige om barnefordeling, samvær og foreldreansvar er det fornuftig å få bistand fra en advokat. Advokaten din vil gjennomgå saken grundig, og diskutere den fra flere perspektiver slik at dere kan komme frem til gode løsninger, alternativer og muligheter.

Uansett hvilken løsning velges er det alltid barnets beste som skal være avgjørende.

 • Les mer om: Mekling og meklingsattest ved barnefordeling
 • Les mer om: Barnets beste

2. Etter stevning er tatt ut

Etter at enten mor eller far har fått et varsel om stevning, vil advokaten din begynne å arbeide med stevningen. Her er det viktig med et tett samarbeid mellom klient og advokat.

En stevning legger utgangspunktet for saken din.

Videre skal stevningen sendes til den domstolen der barnet bor. Dette innebærer ikke nødvendigvis barnets bostedsadresse, det avgjørende her er der barnet faktisk oppholder seg mest.

Etter retten har fått både stevning og tilsvar, vil retten kontakte begge parters advokater og avtale en dato for første saksforberedende møte.

Her er det også vanlig at retten oppnevner en sakkyndig psykolog som bistår under saken. Valg av sakkyndig psykolog er en viktig faktor i en barnefordelingssak.

3. Saksforberedende møter

Det er vanlig at det første saksforberedende møte foregår i en rettsal i den domstolen som skal behandle saken.

På møtet er dommer, parter, advokater og den sakkyndige til stede. I noen tilfeller er det ikke nødvendig å ha med en sakkyndig psykolog.

Dommeren kan velge å ha en samtale barnet, hvis dette sees på som nødvendig.

Hvordan foregår et saksforberedende møte?

Det saksforberedende møtet begynner vanligvis med at advokatene (prosessfullmektigene) gir en kort innledning.

Deretter får partene gi sin partsforklaring.

OBS! Det er en fordel om advokat og klient forbereder partsforklaringen sammen i forkant av møte. Dette vil som oftest medføre at man er bedre forberedt, noe som videre fører til at dommer og sakkyndig lettere får en forståelse for situasjonen og partenes synspunkter.

Etter partsforklaringene, vil både dommer, den andre forelderens advokat og den sakkyndige stille noen spørsmål.

Det vil være saksøker som forklarer seg først.

Hva er formålet med møtene?

Det skal være en vennlig og saklig tone på de saksforberedende møtene.

Formålet er å komme til en felles løsning som er mulig å gjennomføre uten konflikter.

Ingen løsning på første møte?

Normalt sett kommer man ikke frem til en løsning på det aller første saksforberedende møtet.

Likevel er det vanlig at man finner en midlertidig løsning som kan praktiseres i noen måneder, frem til saken tas videre.

Frem til neste saksforberedende møte er det vanlig at den sakkyndige får et mandat, som handler om å ha samtaler med både mor og far hver for seg, innhente informasjon, se på faktorer som barnehageløsning, skole, helsesøster og lignende.

På neste møte skal den siste tiden diskuteres.

 • Hvis partene har kommet frem til en mulig løsning, kan dette danne grunnlag for videre forhandlinger og et forlik.
 • Hvis derimot mor og far ikke kommer til enighet, kan en av partene be om hovedforhandling.
 • Dersom det bestemmes at saken tas videre til hovedforhandling, avsluttes prosessen med saksforberedende møter.

4. Hovedforhandling

Dersom mor og far ikke har kommet til en enighet under de saksforberedende møtene, vil saken tas videre til hovedforhandling. Saken vil avsluttes med en dom.

Det er vanlig at det oppnevnes en sakkyndig psykolog til hovedforhandlingen. Den sakkyndige kan være den samme som ble med under saksforberedende møtene. Dette kan vurderes sammen med din advokat.

Utgiftene til den sakkyndige blir ikke lenger dekket av retten, slik som ved de saksforberedende møtene. Utgiftene må nå dekkes av partene hver for seg eller sammen.

Fremgangen under hovedforhandling er:

 • Saksfremstilling av advokatene
 • Partsforklaringer
 • Vitneførsel
 • Sakkyndiges forklaring
 • Avsluttende innlegg fra advokatene

Etter at hovedforhandlingen er avsluttet, vil det ta noen uker før partene mottar en dom. Dommen kan ankes.

Kan du prøve saken på nytt?

I barnefordelingssaker kan partene prøve saken på nytt hvis det foreligger særlige grunner.

Særlige grunner kan være barnets alder, ordningen fungerer ikke, flytting og lignende.

Ved ny sak, vil hele prosessen starte på nytt.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til barnefordeling
 • Juridisk rådgivning
 • Utarbeidelse av samarbeidsavtale
 • Bistand og støtte i sak

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater