Dette er gangen i en barnefordelingssak

En mor og sønn ligger i en sofa og koser. Foto

Mange lurer på hvordan saksgangen er i en barnefordelingssak. Det er ikke uvanlig at foreldre opplever barnefordelingssaker som utfordrende. Samtidig vil en vellykket prosess bidra til oppklaring og løsninger som fungerer godt både for foreldrene og barnet.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Barnefordelingssak innebærer uenighet om foreldreansvar, samvær og/eller fast bosted
 • Første skritt er mekling ved familievernkontoret
 • Hvis ingen enighet nås bistår vi med å ta ut stevning
 • Vi forbereder deg til saksforberedende møter i retten
 • Domstolen avgjør saken hvis enighet ikke oppnås underveis
 • Codex Advokat bistår med fokus på barnets beste under prosessen i barnefordelingssaker

Hva er en barnefordelingssak?

En barnefordelingssak er en sivil sak mellom mor og far. Som oftest handler sakene om:

 • hvor barnets faste bosted skal være
 • samværsordninger
 • spørsmål knyttet til foreldreansvaret.

Som foreldre må man ta stilling til disse problemstillingene både i tilfeller der man ikke er i et samliv når barnet blir født og i tilfeller der det oppstår samlivsbrudd mellom foreldre etter at barnet er født.

Gangen i en barnefordelingssak

Saksgangen i barnefordelingssaker er delt opp i fire hovedstadier:

 1. Før stevning tas ut
 2. Etter stevning er tatt ut
 3. Saksforberedende møter
 4. Hovedforhandling

1. Før stevning tas ut

Rett etter et brudd har foreldrene som oftest ikke kommet til en løsning for barnefordeling og samvær.

Andre har laget en avtale som ikke fungerer helt optimalt.

Det er også flere tilfeller der endringer i andre forhold har dukket opp underveis, slik at den opprinnelige avtalen må justeres i henhold til de nye endringene.

Første steg i prosessen er mekling hos nærmeste familievernkontor.

Formålet med meklingen er at mor og far skal komme til en felles enighet, og en løsning som passer godt for både foreldre og barn.

Hvis dere ikke blir enige og planen er å ta saken videre inn for retten, kreves det at dere fremlegger en meklingsattest som ikke er eldre enn 6 måneder. Etter et meklingsmøte får dere en meklingsattest fra familievernkontoret.

Dersom mor og far ikke klarer å bli enige om barnefordeling, samvær og foreldreansvar er det fornuftig å få bistand fra en advokat. Advokaten din vil gjennomgå saken grundig, og diskutere den fra flere perspektiver slik at dere kan komme frem til gode løsninger, alternativer og muligheter.

Uansett hvilken løsning velges er det alltid barnets beste som skal være avgjørende.

 • Les mer om: Mekling og meklingsattest ved barnefordeling
 • Les mer om: Barnets beste

2. Etter stevning er tatt ut

Etter at enten mor eller far har fått et varsel om stevning, vil advokaten din begynne å arbeide med stevningen. Her er det viktig med et tett samarbeid mellom klient og advokat.

En stevning legger utgangspunktet for saken din.

Videre skal stevningen sendes til den domstolen der barnet bor. Dette innebærer ikke nødvendigvis barnets bostedsadresse, det avgjørende her er der barnet faktisk oppholder seg mest.

Retten ber deretter motparten, den andre forelderen, om å komme med et tilsvar innen en gitt frist.

Etter retten har fått både stevning og tilsvar, vil retten kontakte begge parters advokater og avtale en dato for første saksforberedende møte.

Her er det også vanlig at retten oppnevner en sakkyndig psykolog som bistår under saken. Valg av sakkyndig psykolog er en viktig faktor i en barnefordelingssak.

3. Saksforberedende møter

Det er vanlig at det første saksforberedende møte foregår i en rettsal i den domstolen som skal behandle saken.

På møtet er dommer, partene, advokater og den sakkyndige til stede. I noen tilfeller er det ikke nødvendig å ha med en sakkyndig psykolog.

Barnet har også en rett til å uttale seg og bli hørt om hva hen ønsker, utfra barnets modenhet og alder. I mange saker vil derfor enten dommeren eller den sakkyndige psykologen ha en samtale barnet, hvis dette sees på som nødvendig.

Hvordan foregår et saksforberedende møte?

Det saksforberedende møtet begynner vanligvis med at advokatene (prosessfullmektigene) gir en kort innledning.

Deretter får partene gi sin partsforklaring. Det vil være saksøker som forklarer seg først.

OBS! Det er en fordel om advokat og klient forbereder partsforklaringen sammen i forkant av møte. Dette vil som oftest medføre at man er bedre forberedt, noe som videre fører til at dommer og sakkyndig lettere får en forståelse for situasjonen og partenes synspunkter.

Etter partsforklaringene, vil dommer, den andre forelderens advokat og den sakkyndige få anledning til å stille noen spørsmål.

Hva er formålet med møtene?

Det skal være en vennlig og saklig tone på de saksforberedende møtene.

Formålet er å komme til en felles løsning som er mulig å gjennomføre uten konflikter.

Ingen løsning på første møte?

Det er ikke alltid man kommer frem til en løsning på det aller første saksforberedende møtet.

Likevel er det vanlig at man finner en midlertidig løsning som kan praktiseres i noen måneder, frem til saken tas videre. I noen tilfeller kan det også være aktuelt at dommeren treffer en midlertidig avgjørelse som skal gjelde frem til neste saksforberedende møte eller frem til hovedforhandlingen.

Frem til neste saksforberedende møte er det vanlig at den sakkyndige får et mandat, som handler om å ha samtaler med både mor og far hver for seg, innhente informasjon, se på faktorer som barnehageløsning, skole, helsesøster og lignende.

På neste møte skal den siste tiden diskuteres.

 • Hvis partene har kommet frem til en mulig løsning, kan dette danne grunnlag for videre forhandlinger og et forlik.
 • Hvis derimot mor og far ikke kommer til enighet, kan det enten avtales at det skal avholdes enda et saksforberedende møte eller at det skal berammes hovedforhandling i saken.
 • Dersom det bestemmes at saken tas videre til hovedforhandling, avsluttes prosessen med saksforberedende møter.

4. Hovedforhandling

Dersom mor og far ikke har kommet til en enighet under de saksforberedende møtene, vil saken tas videre til hovedforhandling. Saken vil avsluttes med en dom.

Det er vanlig at det oppnevnes en sakkyndig psykolog til hovedforhandlingen.

Utgiftene til den sakkyndige blir dekket av retten.

Fremgangen under hovedforhandling er:

 • Saksfremstilling av advokatene
 • Partsforklaringer
 • Vitneførsel
 • Sakkyndiges forklaring
 • Avsluttende innlegg fra advokatene

Etter at hovedforhandlingen er avsluttet, vil det ta noen uker før partene mottar en dom. Dommen kan ankes.

Kan du prøve saken på nytt?

I barnefordelingssaker kan partene prøve saken på nytt hvis det foreligger særlige grunner.

Særlige grunner kan være barnets alder, at ordningen ikke fungerer, flytting og lignende.

Ved ny sak, vil hele prosessen starte på nytt.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til barnefordeling
 • Juridisk rådgivning
 • Utarbeidelse av samarbeidsavtale
 • Bistand og støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater