Sakkyndig i barnefordelingssaker

En mann holder et barn. Foto

Når en sak etter barneloven skal behandles i domstolen, har retten anledning til å oppnevne en sakkyndig. Oppnevnelsen kan både skje forut for det første saksforberedende møtet eller underveis i prosessen. Den sakkyndiges oppgave vil være å bistå dommeren med sin særlige faglige kompetanse slik at retten og partene kommer frem til den løsningen som er til barnets beste.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hvem kan være sakkyndig?

I forarbeidene til barneloven presiseres det at det er den sakkyndiges reelle kompetanse i de aktuelle spørsmålene som er avgjørende for om vedkommende kan oppnevnes. Det stilles sånn sett ingen formelle krav til vedkommende. Det vanlige er imidlertid at det enten er en barnepsykolog eller barnepsykiater som oppnevnes som sakkyndig.

Hvordan oppnevnes en sakkyndig?

I saker etter barneloven har som nevnt retten adgang til å oppnevne en sakkyndig til å være med i det saksforberedende møtet. I forkant av møtet kan retten be den sakkyndige om å ha samtaler både med foreldrene og barnet samt foreta andre undersøkelser for å klarlegge tvistepunktene mellom partene.

Det vanlige er at retten bestemmer hva den sakkyndige skal gjøre etter at partene har hatt fått muligheten til å uttale seg om dette.

I det saksforberedende møtet er det vanlig at enten dommeren, eller den sakkyndige forsøker å mekle mellom foreldrene i et forsøk på å redusere konflikten og komme til en enighet uten å gå veien om hovedforhandling.

Den sakkyndige skal da ha som hensikt å forsøke å få foreldrenes fokus bort fra konflikten og over på barnas interesser.

Oppnevnelse av sakkyndig i hovedforhandling

Dersom det berammes hovedforhandling, kan retten be den sakkyndige om å foreta ytterligere undesøkelser. Retten vil da gi den sakkyndige et mandat etter barneloven § 61 nr. 3.

Det vanlig er at den samme sakkyndige som var oppnevnt til det saksforberedende møtet fortsetter sitt arbeid og oppnevnes videre i saken.

Retten kan imidlertid bestemme at det skal oppnevnes en ny sakkyndig. Likeså kan retten også bestemme at det ikke skal oppnevnes en sakkyndig, og dette må vurderes ut fra om det foreligger et særlig behov for en sakkyndig uttalelse i saken. Retten kan også bestemme at det skal oppnevnes flere sakkyndige, men dette er ikke vanlig.

Den sakkyndiges mandat

Når retten oppnevner en sakkyndig, skal den sakkyndige som nevnt gis et mandat. Dette mandatet sier noe om hvilke vurderinger den sakkyndige skal gjøre, hvem den sakkyndige skal prate med og hvem den skal innhente opplysninger fra. Dersom den sakkyndige skal prate med barnet bør dette fremgå av mandatet.

Mandatet bør også si noe om hvilke spørsmål retten ønsker svar på, og det legges ofte opp til at retten ønsker en vurdering av foreldrenes omsorgsevne samt en vurdering av hva som er til barnets beste.

I forkant av hovedforhandlingen er det vanlig at den sakkyndige inngir en rapport, og den sakkyndige vil også vitne under hovedforhandlingen.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

  • Spørsmål knyttet til sakkyndig i barnefordelingssaker
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater