Arveoppgjør – Hvordan løse konflikter?

To damer holder rundt hverandre. Foto

Gjennomføringen av et arveoppgjør er ofte en ukjent og krevende oppgave for de etterlatte. Det er derfor ikke uvanlig at det oppstår større eller mindre konflikter mellom arvingene. En avgjørende forutsetning for å både unngå og løse konflikter er at man er kjent med hvilke rettigheter og plikter man har som arving. Er du usikker, vil vi anbefale at du kontakter oss for bistand.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
05/07/2023

Uskifte

Uskiftet bo innebærer at arveoppgjøret med førsteavdøde samboer eller ektefelles arvinger utsettes og at gjenlevende samboer eller ektefelle overtar hele eller deler av førsteavdødes formue, eiendeler og gjeld. Overfor felles barn har gjenlevende en lovfestet rett til uskifte og slike tilfeller byr sjelden på problemer.

Overfor førstavdødes særkullsbarn kreves det imidlertid et samtykke. For det tilfellet at du som særkullsbarn blir forespurt om å gi ditt samtykke, er det viktig at du forstår hvilke konsekvenser dette innebærer. Dette gjelder samtykkeforespørsel både før og etter dødsfallet. Merk at du som særkullsbarn har rett til å sette betingelser for gjenlevedes rett til uskifte. En klar avtale med gode betingelser vil forebygge konflikter underveis i uskifteperioden og når det endelige arveoppgjøret skal gjennomføres. Vi vil anbefale at du kontakter oss for bistand dersom du vurderer å gi ditt samtykke til uskifte.

Privat Skifte

Privat skifte innebærer at arvingene tar hånd om skiftet selv. Dette er den vanligste og mest effektive formen for bobehandling, men også den skifteformen som er mest preget av konflikter. Konfliktene dreier seg ofte om verdsettelse av eiendelene, tolkning av testament og ektepakt, skjevdeling, forskudd på arv, avkortning, og fordelingen av fast eiendom og innbo/løsøre. Dette er bare noen av eksempler på et utall av konfliktmuligheter.

Dersom arvingene ikke blir enige, må konflikten løses av domstolene eller ved utenrettslig mekling. Vår erfaring er at det lønner seg å søke advokathjelp på et tidlig stadium i saken, slik at man unngår at konflikten mellom arvingene tilspisser seg unødig. Et alternativ kan være at man engasjerer en felles advokat som gjennomfører hele eller deler av bobehandlingen, herunder mekler mellom partene. Dersom interessekonflikter tilsier at dette ikke lar seg gjøre, bør man engasjere en egen advokat. Mekling ved hjelp av advokat vil som oftest være både tids- og kostnadsbesparende sammenlignet med en domstolsprosess.

Offentlig Skifte

Offentlig skifte innebærer at man overlater bobehandlingen til retten. I praksis betyr det at retten oppnevner en advokat i rollen som bobestyrer. Det er viktig å være klar over at bobestyreren ikke har fullmakt til å løse konflikter mellom arvingene. Konfliktene må overlates til retten i form av en såkalt skiftetvist.

Arvingen som ber om offentlige skifte må innbetale en sikkerhetsstillelse til domstolen på ca. kr 45.000,-. Den totale regningen for det offentlige skiftet blir imidlertid ofte mangedoblet. Man bør derfor tenke seg grundig om før man velger offentlig skifte. I alle tilfeller vil det være lurt å rådføre seg om hva som egner seg best i din sak.

Codex Advokat Oslo AS har spesialiserte advokater innen arverett med lang erfaring innen bobehandling og konfliktløsning. Vi håndterer alle typer henvendelser – ta kontakt for å høre hva vi kan bistå med.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater