Gavebrev – Gave eller forskudd på arv? Tips og råd

Gavebrev

Mange ønsker å gi sine barn eller andre de er glade i, en verdifull gave. Da kan det være av stor verdi å ha opprettet et gavebrev. Også i de tilfeller hvor giver vil sikre at mottakeren skal bruke pengene til et bestemt formål, eksempelvis til kjøp av boligeiendom, er det lurt å ha opprettet et gavebrev.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/01/2024

Gave eller forskudd på arv?

En gave til en arving holdes utenfor arveoppgjøret når arvelater dør. Mens et forskudd på arv skal trekkes fra ved selve arveoppgjøret. En av endringene i den nye arveloven er at en gave kun skal anses som forskudd på arv hvis dette er satt som betingelse når gaven gis. Dette bør gjøres skriftlig og bør gjøres kjent for de øvrige arvingene. Dersom gavemottakeren ikke er kjent med at dette er forskudd på arv, kan det senere heller ikke gjøres fradrag for dette, jfr. arveloven § 75.

Selv om du ønsker at gaven ikke skal trekkes fra i et senere arveoppgjør, anbefaler våre advokater at du oppretter et gavebrev for å unngå usikkerhet og konflikter.

Forskjellen mellom en gave og forskudd på arv er at det for arveforskudd skal gjøres en avkortning i det endelige arveoppgjøret. En gave regnes ikke som forskudd på arv, og det vil ikke få betydning for arveoppgjøret. Det betyr at du kan gi bort en verdifull gave ute at det nødvendigvis påvirker ditt arveoppgjør når du dør.

Gavens verdi og særeie

Mange kontakter oss for rådgivning og spørsmål om hva som er viktig å tenke på ved opprettelsen av et gavebrev.

Det er lurt å ha tenkt over gavens verdi. Den verdien gaven har i dag, vil nødvendigvis ikke være den samme når arven skal gjøres opp senere. I et gavebrev kan man inkludere at gavens verdi skal indeksreguleres ved arveoppgjøret for prisvekst. Er gaven en eiendom, bør verdivurdering innhentes. Hovedregelen er at avkortningen skal ta utgangspunkt i verdien ved tidspunktet da gaven ble gitt, men gavegiver kan bestemme at verdien skal indeksreguleres.

Gavegiver kan i gavebrevet også bestemme at gaven skal være gavemottakerens særeie.

Forskudd på pliktdelsarv som gave

Pliktdelsarven er den arven som er forbeholdt dine livsarvinger. Denne kan du ikke gi til noen andre enn livsarvingene. Pliktdelsarven er satt til 2/3 av arv etter arvelater.

Hvis det er flere livsarvinger, og kun den ene mottar et forskudd på arv tilsvarende pliktdelen, er dette ikke ensbetydende med at pliktdelsarven for denne livsarvingen er gjort opp. Dersom dette tydeliggjøres i et gavebrev at dette beløpet er ment som forskudd på pliktdelsarv, og at denne skal avkortes ved et senere arveoppgjør, det er kun da gaven skal avkortes. Dersom en slik betingelse ikke er satt, kan det på et senere tidspunkt heller ikke avkortes.

Arveloven setter ikke som krav at betingelse om avkortning skal være skriftlig, men det fremgår at en slik betingelse «bør» være skriftlig, og at en slik betingelse «bør» gjøres kjent for de øvrige arvingene. Dersom det ikke foreligger et gavebrev, vil spørsmålet om avkortning bli vanskeligere å bevise.

Gaver til mindreårige

Gis gaven til en mindreårig er det lurt å ha tenkt over hvem som skal forvalte gaven frem til mottaker er myndig. Utgangspunktet er at det er Statsforvalteren som forvalter verdiene til mindreårige. Giveren kan i gavebrevet bestemme at gaven ikke skal forvaltes av Statsforvalteren. Giveren kan også bestemme at midlene skal være båndlagt lenger enn myndighetsalder, eksempelvis til fylte 24 år.

Skatt og avgift ved gaver

Det er ingen arveavgift i dag. Hverken arv eller gave anses som skattepliktig inntekt for mottakeren.

Våre tips til hva som bør inkluderes i et gavebrev:

 • Gavebrevet bør dateres
 • Gavebrevet bør underskrives av både giver, gavemottaker og øvrige livsarvinger
 • Verdien til gaven, og hvorvidt den skal indeksreguleres.
 • Dersom gaven er ment som forskudd på arv, må dette fremgå, og at gaven skal avkortes i et senere arveoppgjør.

Ta kontakt med en av våre dyktige advokater for mer informasjon, rådgivning eller opprettelse av et gavebrev.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Saba

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater