Avkall på arv

En dame står overfor en eldre dame som ser på en laptop. Foto

Enhver arving kan gi avkall på arv. Tidligere var det et viktig skille mellom å gi avkall eller å avslå arv, ettersom det hadde ulike konsekvenser på arveoppgjøret. Arveloven som trådte i kraft 01.01.21 har en ny bestemmelse som omhandler avkall på arv.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/06/2023

Hva er avkall på arv?

[Definisjon]: Å gi avkall på arv betyr at en person bestemmer at den enten helt eller delvis ikke skal motta sin rettmessige arv fra arvelater.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i ethvert arverettslig spørsmål.

Avslag og avkall på arv

I gammel arvelov var det skille mellom avkall og avslag på arv.

Når en arving ga avslag på arv betød det at dødsfallet allerede hadde funnet sted og at vedkommende ikke ønsket å motta arv.

Avkall på arv ble gitt mens arvelater fortsatt var i live.

Det var altså tidspunktet for dødsfallet som skilte disse to omstendighetene fra hverandre.

Før 01.01.2021 ble den som avslo hele eller deler av arven etter arvelaters død, strøket fra arvetavlen. Arven skulle da fordeles som om arvingen var død før arven falt. Det vil si at dersom vedkommende som avslo arven hadde barn (livsarvinger), ville arven fordeles likt mellom barna.

Hvis vedkommende som avslo arven imidlertid ikke hadde livsarvinger, stod han eller hun friere i å bestemme hvem som skulle motta arven. Vedkommende kunne da bestemme at avslaget skal gis til fordel for en særskilt medarving.

Å gi avkall på arv før 01.01.2021 innebar at en arving ga avkall på arv som vedkommende hadde i vente. Avkallet kunne både gjelde hele eller deler av arven. I tillegg var det anledning til å gi avkall på en bestemt eiendel i boet.

Virkningen av et avkall er at man ser bort fra vedkommende på arvetavlen.

Et avkall fikk således også virkning for vedkommendes eventuelle barn i det tilfelle avkallet var gitt mot et rimelig vederlag. Da ville ikke barna kunne tre inn som arvinger.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Sammen med deg finner vi den beste løsningen i din situasjon.

Avkall på arv gitt etter 01.01.2021

Skillet som nevnt over er ikke videreført i arveloven, som trådte i kraft 01.01.2021.

I arveloven er det gitt en samlet regulering, og begge tilfellene omtales som avkall på arv.

I ny arvelov heter det at man kan gi helt eller delvis avkall på fremtidig arv eller falt arv.

Arvingens eneste valg er om han eller hun ønsker å tre ut av sin arveposisjon, slik at arven fordeles etter lov eller testament som om arvingen var død før arvelateren.

Hvis arvingen som har gitt avkall har barn, går arven videre til barna. Ellers fordeles arven på søsken eller fjernere slektsarvinger, hvis ikke avdøde har bestemt noe annet i et testament.

Det er greit å være oppmerksom på at avkall på arv gitt før 01.01.2021 fortsatt vil gjelde for senere arveskifter.

Formkrav og adressat for avkallet

Avkallet kan både gis muntlig og skriftlig. Det viktige er at det gis overfor arvelateren eller dødsboet.Dersom man gir avkallet overfor en medarving, vil nemlig ikke avkallet være gyldig.

Må arvelater respektere avkallet?

Arvelater er som utgangspunkt bundet av et avkall fra en arving. Hvis vedkommende arving angrer seg og senere ønsker å tilbakekalle avkallet, må arvelater godkjenne tilbakekallelsen.

Ugyldig avkall

Det kan oppstå situasjoner hvor en arving gir avkall på arven av bestemte grunner som ikke lenger foreligger på tidspunktet når arvelater faller fra. Det vil da oppstå spørsmål om avkallet er ugyldig på bakgrunn avendrede forhold.

Dette kan eksempelvis være relevant der arvingen gir avkall på sin arv for å sikre sin bror eller søster.

Dersom denne broren eller søsteren er døde på det tidspunktet som arvelater faller fra, har også betingelsen for det opprinnelige avkallet falt bort.

Hvorvidt avkallet da er ugyldig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Dette eksempelet viser at arvingen i noen tilfeller bør vurdere å knytte betingelser til avkallet. I eksempelet ville det være aktuelt å knytte en betingelse om at avkallet kun skal gjelde dersom søster eller bror fremdeles lever når arvelater faller fra.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater