Er det mulig å si fra seg foreldreansvaret?

Siifraseg

I noen tilfeller ønsker en forelder å si fra seg foreldreansvaret. Å ha foreldreansvar innebærer å ta beslutninger for barnets personlige forhold, ivareta barnets interesser og behov. Blant annet kan dette være avgjørelser knyttet til barnets trosretning eller valg av skole. Men kan du si ifra deg foreldreansvaret?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
13/06/2023

Hva innebærer foreldreansvaret?

Når du har foreldreansvar, felles eller alene, så har du en rett og en plikt til å ta beslutninger om barnets personlige forhold. Det er viktig å ta avgjørelsene i henhold til barnets eget behov og interesser.

Viktig!
Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen.

Dersom du har foreldreansvaret, kan for eksempel ikke den andre forelderen velge å flytte med felles barn til utlandet, skifte skole eller avgjøre medisinske forhold, uten ditt samtykke.

Med foreldreansvar plikter du til å gi barnet omtanke, omsorg, oppdragelse og forsørgelse. Hvis dette ikke overholdes, vil barnevernet gripe inn.

Hvordan kan du si fra deg foreldreansvaret?

Hvis du sier fra deg foreldreansvaret, mister du din rett og plikt til å ta beslutninger knyttet til barnets personlige forhold.

Dette innebærer at den andre forelderen kan ta avgjørelser om barnets personlige forhold, uten ditt samtykke. Dette gjelder eksempelvis flytting til utlandet eller endring av barnets navn.

Folkeregisteret inneholder opplysninger om hvem som har foreldreansvaret til hvert enkelt barn. For å få sett disse opplysningene må det sendes inn en søknad.

Dersom du vil si fra deg foreldreansvaret som er juridisk bindende, er det viktig at begge foreldrene signerer på en melding om dette til Folkeregisteret.

Du kan ikke si fra deg foreldreansvaret dersom:

 • Barnet bor fast hos deg.
 • Du er gift med den andre forelderen.

Dette innebærer at begge foreldrene er pliktig til å ta avgjørelser tilknyttet barnets personlige forhold og forsørge barnet i henhold til barnets beste.

Hvordan påvirker foreldreansvaret underholdsplikten?

Merk!
Selv om du har sagt fra deg foreldreansvaret, vil du fortsatt ha underholdsplikt.

Underholdsplikten er regulert av barneloven § 66:

«Foreldra skal bere utgiftene til forsytning og til utdanning av barnet etter evne og givnad og etter dei økonomiske kåra til foreldra, når barnet sjølv ikkje har midlar til det. Innbyrdes har begge foreldra skjylnad til å skyte til det som trengst etter evne.»

Underholdsplikt er foreldres plikt til å dekke utgifter til utdanning og forsørgelse. Dette skal imidlertid skje i henhold til foreldrenes økonomiske evne. Dersom foreldrene ikke lenger er i et forhold, skal den andre forelderen bidra økonomisk gjennom barnebidrag.

Underholdsplikten varer frem til barnet har fylt 18 år.

Trenger du bistand? Snakk med oss.

Blant annet hjelper vi deg med dette:

 • Spørsmål knyttet til foreldreansvar
 • Juridisk rådgivning ang. foreldrenansvar og foreldretvister
 • Bistand i din konkret sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater