• Hovedside>
  • Arv>
  • Hvordan overta familiehjemmet etter mor og fars bortgang

Hvordan overta familiehjemmet etter mor og fars bortgang

Det kan være et ønske fra en arving å overta familiehjemmet etter at mor og far er døde. Samtidig kan det være flere utfordringer knyttet til ønsket.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/10/2018

I normaltilfellene vil familiehjemmet være det største av verdi i dødsboet. Arvingene bør tidlig skaffe seg en oversikt over dødsboet. Det bør blant annet undersøkes om det er knyttet gjeld til boligen, og størrelsen på denne.

Takst

I forbindelse med kartleggingen av boet bør det avholdes en takst av boligen. Taksten vil gi arvingene et objektivt holdepunkt for hvilken verdi familiehjemmet har. Det normale er at det innhentes en takst over boligens markedsverdi fra en autorisert takstmann.

Når arvingene har skaffet seg en oversikt over hvilke verdier og hvilken gjeld som finnes i dødsboet, vil arvingene kunne beregne hvor mye hver av dem har krav på i arv. Den arving som ønsker å overta familiehjemmet vil måtte betale de andre arvingene for verdien som overstiger arvelodden.

Selge?

Det kan by på utfordringer om flere arvinger ønsker å overta familiehjemmet. Det er mulig å bringe spørsmålet inn for domstolen, men det vil innebære en lengre prosess. Hvis boet skiftes offentlig kan domstolen i stedet bestemme at familiehjemmet skal selges dersom arvingene ikke blir enige om hvem som skal overta. Det er naturligvis det beste om arvingene enes om hvem som skal overta familiehjemmet.

Hvis arvingen som ønsker å overta familiehjemmet behøver lånefinansiering, bør vedkommende innhente et finansieringsbevis fra banken. Finanseringsbeviset vil også gi de andre arvingene sikkerhet om at arvingen som ønsker å overta familiehjemmet, også har mulighet til dette.

Skifteavtale

Arvingene bør opprette en skifteavtale. I skifteavtalen inntas det arvingene har blitt enige om vedrørende gjennomføringen av arveoppgjøret. I skifteavtalen bør det da også inntas hvem som overtar familiehjemmet og oppgjøret i den forbindelse. Arvingene må også ta hensyn til at dødsboets gjeld må dekkes, inkludert eventuelle pantesikrede lån i boligen.

Overføringen av hjemmelen hos tinglysingen vil skje i to etapper. Arvingene som har overtatt dødsboet til privat skifte sender inn en hjemmelserklæring til Kartverket. Med hjemmelserklæringen overføres hjemmelen til boligen etter arvebrøken. For å få overført hjemmelen til en arving alene må det også sendes inn et skjøte av arvingene hvor de andre arvingenes ideelle andeler overføres. Det tilkommer dokumentavgift for tinglysing av skjøtet. Det er da den verdi som arvingen overtar fra de andre arvingene det skal betales dokumentavgift for.

Har du spørsmål om hvordan du kan overta familiehjemmet etter mor og fars bortgang? Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra arvesaker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater