Dokumentavgift ved arv

en eldre mann klemmer en jente. Foto

Hovedregelen er at alle må betale dokumentavgift ved tinglysing av dokumenter som overfører grunnbokshjemmel til fast eiendom. Avgiften er på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi på tinglysingstidspunktet, og kommer i tillegg til det alminnelige tinglysingsgebyret.


Plikten til å betale dokumentavgift gjelder uansett hva som er grunnen til at eiendommen overføres, om det er en gave, et salg eller arv, men det finnes unntak.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
19/06/2023

Forskudd på arv

Forskudd på arv anses som en "gave" etter dokumentavgiftsreglene, og du kan derfor ikke påberope deg avgiftsfritak for arv hvis du mottar fast eiendom fra noen som lever.

 • Les mer om: Arv

Arv etter loven

De som har krav på arv etter arvelovens alminnelige regler får fritak for dokumentavgift. Fritaket gjelder bare den ideelle andelen som arvingen har krav på, uavhengig av hvem som skal bli sittende med hele eiendommen etter skiftet. Fritaksregelen står i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f.

Arv etter testament

De som er tilgodesett med en fast eiendom i et testament må i utgangspunktet betale full dokumentavgift. Hvis testamentsarvingen også er arving etter arvelovens regler, kan det gjøres fratrekk for den lovregulerte arveandelen.

Hvis en testamentsarving bestemmer seg for å selge eiendommen eller gi den videre til noen andre, og hjemmelserklæring og skjøte tinglyses samme dag, blir det kun beregnet dokumentavgift én gang, selv om det i realiteten skjer to overdragelser.

Dette er bestemt i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 j). Les mer om testamentsarv som videreselges.

Ektefeller er fritatt

Fast eiendom som overføres mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder også ved brudd som følge av dødsfall. Regelen står i dokumentavgiftsloven § 8.

Ektefellen trenger med andre ord ikke å være arving til hele eiendommen for å få fritak, men får fritak i egenskap av å være ektefelle. Dette betyr at en gjenlevende ektefelle som blir enig med de andre arvingene om å overta huset eller hytta, ikke trenger å betale dokumentavgift ved tinglysing av skjøte fra medarvingene..

Må samboere betale dokumentavgift?

Dersom en samboer dør, kan deres felles bolig overføres til den gjenlevende samboeren uten dokumentavgift. Det er et krav at paret hadde felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Regelen står i dokumentavgiftsloven § 8 og kan påberopes både ved overtakelse i forbindelse med skifte og uskifte.

Andre eiendommer som ikke var felles bolig, for eksempel en hytte, kan ikke overføres til den gjenlevende samboeren uten dokumentavgift.

Dette gjelder selv om samboeren har krav på arv etter arveloven. Grunnen til dette er at samboerens arverett er satt til et bestemt kronebeløp, noe som ikke ansees å utgjøre en "ideell arveandel" etter Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f).

Hvis en gjenlevende samboer blir enig med de andre arvingene om å overta hytta, må de fylle ut et skjøte og betale full dokumentavgift.

Avkall og avslag på arv

En arving kan gi avkall på arv etter arveloven § 74, noe som vil forrykke den opprinnelige arverekkefølgen

Den som trer inn som ny arving som følge av dette blir ikke ansett som arving etter loven i henhold til fritaksregelen i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f). Det blir med andre ord beregnet full dokumentavgift ved overføring til den nye arvingen.

Utdeling fra uskifteboet

Dersom en gjenlevende ektefelle eller samboer som sitter i uskifte ønsker å overføre en eiendom til en av førstavdødes arvinger, for eksempel til et barn, kan mottakeren kreve dokumentavgiftsfritak for den arveandelen som han hadde hatt krav på etter førstavdøde.

Dette står i Stortingets vedtak om dokumentavgift § 2 f). I slike tilfeller er det viktig å holde den gjenlevende ektefellens andel av felleseiet utenfor, noe som i de fleste tilfeller betyr at det kun er halve eiendommen som fordeles mellom arvingene.

Slik bistår Codex Advokat deg

 • Spørsmål knyttet til dokumentavgift
 • Kjennskap til fritakene for dokumentavgift
 • Juridisk rådgivning
 • Hjelp med dokumentavgift

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater