Sabotasje av samvær?

Samværssabotasje skjer ved at avtalt samvær ikke skjer til avtalt tid uten at det finnes en rimelig grunn til det. I mange tilfeller er det den som barnet bor fast hos som på grunn av personkonflikt ikke leverer barnet til samvær til avtalt tid. Det kan også forekomme samværssabotasje ved at samværsforelderen ikke møter eller stiller opp i henhold til ordningen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/08/2018

Ved samværssabotasje bør man vurdere å gå rettens vei for å få en avtale som er tvangskraftig, eller forsøke å få prøvd saken å få saken på nytt for domstolen til tross for at samværsavtalen har tvangskraft. Det følger blant annet av barneloven § 43 femte ledd at "dersom den som har foreldreansvaret eller som barnet bur hos hindrar at ein samværsrett kan gjennomførast, kan den som har samværsretten krevje ny avgjerd av kven som skal ha foreldreansvaret eller kven barnet skal bu saman med, jf. § 64.”

Retten kan i noen tilfeller komme til at manglende gjennomføring av samvær medfører at omsorgen flyttes til den av foreldrene som er best skikket til å sørge for best samlet foreldrekontakt. Dette forutsetter imidlertid at omsorgsevnen ellers er god og partene er likeverdige.

Har du spørsmål om samvær og barnefordelingssaker kan du gjerne ta kontakt med oss i Codex. Ring 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater