Hva koster en barnefordelingssak?

En gruppe mennesker diskuterer i et møterom. Foto

En barnefordelingssak er en sak som bygger på barnelovens regler. Vanlige saker handler om fast bosted, samvær eller foreldreansvar. Noen saker kan omhandle en kombinasjon av disse. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, må det tas ut søksmål for domstolen.


Mange stiller derfor spørsmål til hvor mye en barnefordelingssak kan koste, og hvor mye det koster å få bistand fra en advokat.Hver sak er individuell, og dermed er det vanskelig å tilby en forhåndsberegnet kostnadsoppstilling. Likevel skal denne artikkelen hjelpe deg å få en oversikt over mulige kostnader knyttet til en foreldretvist om barnefordeling.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Hva koster en barnefordelingssak?

Det er vanskelig å gi et fasitsvar på nøyaktig hvor mye det koster å gjennomføre en barnefordelingssak etter barneloven. Dette er fordi en barnefordelingssak ikke følger den vanlige saksgangen som andre sivile saker.

Andre sivile saker som går for domstolen løses normalt sett med rettsmekling, hovedforhandling eller ved minnelighet ved en utenrettslig løsning.

Fra lovgivers side forsøker man i barnefordelingssaker å unngå hovedforhandling. Bakgrunnen for dette er at en hovedforhandling kan bidra til å eskalere en konflikt mellom mor og far, og dermed gjøre det utfordrende å samarbeide i etterkant av sakens gang. Et dårlig samarbeidsklima mellom foreldrene, er ikke det beste for barnet.

Derfor vil retten innkalle til ett eller flere saksforberedende møter i barnefordelingssaker. Hensikten med møtene er å forsøke å få foreldrene til å komme til en felles enighet om en midlertidig eller varig løsning for samvær. Hensikten med saksforberedende møter i retten er god, men også med på å øke kostandene.

Det er vanskelig å gi et prisoverslag i barnefordelingssaker, da man ikke alltid vet på hvilket tidspunkt en barnefordelingssak løses.

Likevel, skal vi forsøke å gi deg et kostnadsoverslag på hva en barnefordelingssak kan koste. Vær oppmerksom på at dette ikke er en fasit, men kun et kostnadsestimat på hva lignende saker kan koste. Kostnadsoverslagene inkluderer ikke ankeforhandlinger eller idømte sakskostnader. Kostnadene vil være betydelig lavere dersom du har fri rettshjelp eller forsikringsdekning der timesatsen er lavere.

a) Saker med lavt konfliktnivå

 • 40.000 – 100.000 kroner

Dette gjelder saker der konfliktnivået mellom foreldrene er lavt. Dette innebærer at det kun er stevning og tilsvar og saken løses uten hovedforhandling.

Dette gjelder ofte i situasjoner der det foreligger en saklig uenighet om utvidelse av samvær og bosted. Det er ikke uvanlig at slike saker ofte stopper i domstolene, der partene inngår forlik i det første saksforberedende møte. Kostnadsestimatet inkluderer reisekostnader per rettsmøte koster 5-10.000 kroner.

b) Saker med «vanlig» konfliktnivå

 • 100.000 – 300.000 kroner

Det mest vanlige er å ha saker på dette kostnadsnivået. Slike barnefordelingssaker har normalt sett noen prosesskriv i tillegg til stevning og tilsvar.

Det er også vanlig med mer enn ett saksforberedende møte, samt 1-2 dager med hovedforhandling som inkluderer både vitner og sakkyndig.

c) Saker med høyt konfliktnivå

 • 150.000 – 500.000 kroner

Saker med høyt konfliktnivå vil si at partene er uenige i alt, og saken krever mange dokumenter fra barneverntjenesten, noen saker krever dokumenter fra politiet og det er et stort behov for kontakt med klient, motpart og andre parter.

I slike saker er det vanlig med mange vitner og mange prosesskriv. Slike saker krever omfattende forberedelser fordi det er mange forhold å ta hensyn til og mange detaljer som skal belyses.

Hva gjør en sak kostbar?

Det er flere faktorer som bidrar til å gjøre en sak kostbar. Likevel kan vi dele inn kostnader i tre hovedgrupper:

 1. Mange skriv. Noe av det mest omfattende i en sak er stevning og tilsvar. Det er også kostbart med mange bilag og prosesskriv.
 2. Flere telefonsamtaler, e-poster og møter. Saker som krever mye rådgivning vil gjøre saken mer kostbar, da det er kostnader etter antall timer brukt.
 3. Antall dager i retten. En omfattende sak krever mer forberedelse, flere vitner og veiledning enn saker med et lavt konfliktnivå og få problemstillinger.

Hva koster det å få bistand fra advokat?

I noen tilfeller har du krav på fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for det. Dette kan vi undersøke for deg.

Kostnader knyttet til bistand fra advokat varierer basert på sak og arbeidsmengde. Advokater har også noe ulike timesats. Det er vanlig at de største advokatfirmaene har en høyere timespris enn mellomstore og små advokatfirmaer. Selskaper med spesialisert kompetanse har ofte høyere timesats enn de med generell kompetanse.

Det er vanlig at en advokatfullmektig har en lavere timespris enn en senioradvokat eller partner med mer erfaring.

Du får alltid opplyst hvilken timespris advokaten har når du tar kontakt. Flere advokatfirmaer har også opplyst om sin timespris på sine nettsider.

3 tips til deg: Dette reduserer advokatkostnader

Våre tips for at advokatkostnadene i en barnefordelingssak reduseres:

 1. Sørg for å ha en god oversikt over egen sak og hva du ønsker å oppnå, før du kontakter en advokat. Dette gjør at dere sparer tid, og dermed bruker færre timer.
 2. Det hjelper også om du har god struktur på dine dokumenter.
 3. Snakk med advokaten tidlig i prosessen. Ønsker du flere gode tips til kostnadsbesparing, kan du kontakte Codex Advokat for ytterligere informasjon.

Vår familierettsadvdeling støtter deg. Snakk med oss.

Codex Advokat har lang erfaring innen familierett og foreldretvister. Våre spesialiserte advokater hjelper deg blant annet med:

 • Spørsmål knyttet til kostnader i barnefordelingssaker
 • Kostnadsestimering av sak
 • Juridisk rådgivning ved barnefordeling
 • Bistand i foreldretvister
 • Støtte i sak

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater