Kan du flytte med barnet uten den andres samtykke?

En mor holder et barn. Foto

Det er ikke uvanlig at den ene forelderen vil flytte med felles barn. Bakgrunnen for dette kan blant annet være utdanning, arbeid eller av familiære årsaker.


Fra 01.01.18 trådte nye endringer i barneloven i kraft. Endringene gjaldt blant annet en utvidet plikt til å varsle den andre forelderen ved flytting med felles barn. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved flytting med felles barn.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Foreldreansvar eller fast bosted for barnet regulerer om barnet kan flytte med deg
 • Den som vil flytte må varsle den andre forelderen 3 måneder før flytting
 • Uenighet om flytting krever at det bestilles mekling
 • Våre advokater veileder og bistår i prosesser rundt flytting med barn

Flytting med felles barn: Hva er konsekvensene?

I noen tilfeller kan flytting med felles barn ha betydelige konsekvenser både for barnet og den andre forelderen.

Blant annet kan det bli vanskeligere å ha samvær med barnet, hvis flyttingen medfører store geografiske avstander. Dette innebærer ofte at samværet blir redusert, og reisekostnadene øker.

En annen konsekvens kan være at barnet mister kontakten med nære venner, skole og aktiviteter. Det kan være utfordrende for barn å miste tryggheten og nettverket sitt.

Før de nye endringene i barneloven, måtte bostedsforelderen varsle den andre forelderen minst 6 uker før flytting. Det var ingen formelle sanksjoner for brudd på varslingsplikten. Hensikten med varslingsplikten, var at den andre forelderen skulle ha mulighet til å ta saken videre til retten.

De nye reglene i barneloven innebærer blant annet utvidet varslingsplikt og meklingsplikt.

Utvidet varslingsplikt: Tid til å finne en felles løsning

Etter barneloven § 37 har bostedsforelderen det avgjørende ordet ved flytting, men varslingsplikten er blitt endret fra 6 uker til 3 måneder.

Formålet med den nye endringen er at foreldrene skal få bedre tid til å finne en felles løsning ved mekling, eller få en midlertidig beslutning fra domstolen, før selve flyttingen gjennomføres.

Varslingsplikten ved flytting innenlands gjelder ikke dersom en forelder bare har del i foreldreansvaret, men ikke samværsrett.

Hva innebærer meklingsplikten?

Det ble innført meklingsplikt i 2018.

Dette innebærer at den forelderen som vil flytte med felles barn må kreve mekling. Meklingsplikten er obligatorisk.

Meklingsplikten gjelder både ved flytting innenlands og utenlands.

Hvis foreldrene ikke klarer å bli enige om barnets flytting, kan den andre forelderen reise sak for domstolene. Videre kan den andre forelderen be tingretten om en midlertidig beslutning om hvor barnet skal bo fast.

De nye endringene i barneloven har ingen formelle sanksjoner hvis bostedsforelderen ikke opprettholder varslingsplikten. I HR-2020-1843-A (dissens 3-2) uttalte retten dette om sanksjonering ved manglende varsling om flytting:

«Selv om ordlyden i § 48 for så vidt kan sies å åpne for det, er jeg sterkt nølende til å anvende barneloven § 48 på den måten som sanksjon ved unnlatt varsling etter § 42 a. Forarbeidene til det som nå er § 42 a, gir ikke holdepunkter for at en slik praktisering av prinsippet om barnets beste i § 48 har vært overveid.» (avsnitt 65)

ⓘ 
Barnefordelingssaker som omhandler flytting kan være krevende.

Rollen til våre advokater er å veilede og bistå deg gjennom prosessen, både forut for at sak reises og når saken er i retten.

Rettssak ved flytting uten samtykke?

I en rettssak skal alltid barnets beste legges til grunn. Hvis bostedsforelderen flytter med felles barn, uten å ha varslet innen lovens frister, kan dette innvirke på rettens vurdering.

Det kan også få betydning dersom det ikke er forsøkt å komme til enighet om ny samværs- eller bostedsordning med den andre forelderen.

For eksempel kan retten vurdere mangelfull eller sen varsling som at bostedsforelderen har vist liten samarbeidsvilje eller har valgt å sette sine egne behov fremfor barnets behov.

Det er også viktig å hensynta barnets egen mening og vise hensyn til at barnet kan fortsette å bo i sitt kjente miljø. I noen tilfeller kan dette medføre at retten beslutter at barnets beste er å flytte inn hos den andre forelderen.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater orienterer deg om hva retten typisk vektlegger i saker som omhandler flytting med barn, både når man har varslet den andre forelderen om flyttingen og i tilfeller der man flytter uten å ha varslet om det.

Lurer du på noe? Vi hjelper deg.

 • Du får svar på spørsmål knyttet til barnefordeling og flytting.
 • Du får juridisk rådgivning i prosessen.
 • Du får støtte i sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater