Vergemål og verge – Hva er det og når er det aktuelt?

Portrett av en eldre dame. Foto

Vergemål er et hjelpetiltak for personer som, av ulike årsaker, har behov for hjelp til å ivareta egne interesser. Verge (tidl. hjelpeverge) er den person som hjelper noen med å ivareta sine interesser (økonomi, eiendom, gjeld etc.)

I denne artikkelen gjør vi rede for hva vergemål og verge er, i tillegg til å forklare hvilke andre alternativer som finnes. Du får også vite hvordan du som pårørende kan søke om å bli verge og hva det innebærer.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
02/01/2024

Hva er vergemål og verge?

Et vergemål er et mandat gitt av Statsforvalteren for å ivareta interessene til en person som ikke lenger er i stand til å ta vare på egne rettigheter og egen økonomi.

En verge hjelper en person med å ivareta sine interesser (f.eks. økonomi, eiendom, gjeld etc.)

Ved å ha oppnevnt verge får man hjelp til å utføre oppgaver og gjøremål som er nødvendige for å opprettholde forpliktelsene man har i samfunnet.

Et vergemål er i utgangspunktet frivillig, og skal tilpasses og gjøres så konkret så mulig ut ifra den vedkommendes behov.

 • Les mer om: Arv

Hvordan søke om vergemål?

Søknad om verge eller vergemål skjer via Statsforvalteren etter begjæring fra lege, deg selv eller nære slektninger. Ved søknad om verge og vergemål skal det samtidig settes grenser for vergemålet Et vergemål skal aldri være mer omfattende enn nødvendig.

Tvungen forvaltning - hva innebærer påtvunget vergemål?

Det kan i visse tilfeller opprettes tvunget vergemål ved fratakelse av rettslig handleevne i personlige og økonomiske forhold. Det er imidlertid strenge vilkår som må være oppfylt her.

Dersom Statsforvalteren skal ha mulighet til å frata en person rettslig handleevne i økonomiske forhold må det foreligger fare for vesentlig forringelse av økonomien, eller fare for utilbørlig utnyttelse utenfra. Ved fratagelse av rettslig handleevne i personlige forhold må det foreligge en betydelig fare for å skade egne interesser.

Hvem kan bli verge?

Ulike typer av verge:

 • Nærstående verge
 • Alminnelige verge
 • Faste verger

Vergen oppnevnes etter § 25:

 • Alle som er «egnet» for aktuelt oppdrag
 • Nær familie med ønske om å hjelpe
 • Andre med tilknytning til personen (alminnelige verger)
 • Faste verger, som er godkjent av Statsforvalteren

Hva er vergens oppgaver og mandat?

En verges mandat i økonomiske forhold omhandler som regel den dagligdagse økonomien, forvaltning av fast eiendom, salg, utleie og håndtering av gjeld. I personlige forhold gjelder det alle former for representasjon og ivaretakelse av rettigheter utover økonomiske forhold. Vergen får fullmakt som beskriver oppgaver og ansvar.

Statsforvalteren kan treffe midlertidige vedtak om vergemål ved behov, og kan også opprette vergemål hvis den vergetrengende ikke er samtykkekompetent i tilfeller hvor personen ikke aktivt motsetter seg vergemålet.

Kan du klage over vergemål?

Dersom det er blitt opprettet vergemål for deg, og du er uenig i dette, kan du klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra vedtakets dato.

Alternativ til vergemål

Det finnes flere gode alternativ til vergemål.

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta både din økonomi og dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger skulle være i stand til det selv.

En fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning og et godt alternativ til vergemål. Her velger du som fullmaktsgiver - hvem som skal representere deg som fullmektig ved fremtidsfullmakt.

Legalfullmakt

Retten for en nærstående til å representere et familiemedlems økonomiske interesser hvor det ikke lenger er i stand til det selv, følger direkte av vergemålsloven. Det trengs her ikke egen fullmakt, men retten gjelder ikke utover det å ta dagligdagse økonomiske beslutninger som å betale regninger og nedbetale lån. Skal det gjennomføres mer vidtgående disposisjoner kreves det samtykke fra Statsforvalteren eller fremtidsfullmakt som regulerer forholdet.

Gavebrev og testament

Den som gir arv ved testament, eller gave ved et gavebrev, kan bestemme at midlene skal forvaltes på en annen måte enn etter reglene i vergemålsloven.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

 • Spørsmål knyttet til vergemål
 • Klage på vergemål
 • Opprettelse av vergemål
 • Juridisk rådgivning

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater