Fordeling av arv mellom søsken - Hva er reglene?

To barn står på en strand. Foto

Hvis avdøde har flere livsarvinger, kan det oppstå spørsmål når det gjelder fordeling av arven og hvordan arveoppgjøret mellom søsknene/livsarvingene skal være. Utgangspunktet er at søsken arver likt, men dette kan endres i testament.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
07/06/2023

Fordeling av arv mellom søsken

Utgangspunktet er at barna til arvelateren (livsarvingene) arver alt og at arven fordeles likt mellom dem dersom annet ikke følger av testament og avdøde heller ikke hadde ektefelle eller samboer med arverett.

Hvis avdøde var gift arver ektefellen ¼ av avdødes formue, mens barna deler det resterende. Ektefellens har imidlertid rett på å arve minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G).

Hvis avdøde hadde samboer med arverett har vedkommende rett på å arve 4G uten hensyn til livsarvingene. Det betyr at barna kan risikerer å ikke arve noe hvis boet har lite verdier.

Når arvelater har barn kan vedkommende testamentere bort alt utover barnas pliktdelsarv ("den frie tredjedelen").

Pliktdelsarven utgjør 2/3 av avdødes formue, og har en øvre grense påmaksimalt 15 G per barn.

Dette forutsetter imidlertid at boet etter arvelater er stort nok.

Arvelater kan ikke i testament bestemme over pliktdelsarven med mindre det er særlig hjemmel for det. Særlig hjemmel kan eksempelvis være samtykke fra barna.

Barna kan samtykke til å motta mindre enn det pliktdelsarven utgjør.

Trenger søsken å arve likt?

Selv om arvelovens utgangspunkt er en lik fordeling av arven til avdødes barn, trenger ikke søsken å arve likt.

Avdøde kan for eksempel ha tilgodesett et av barna i testament ved å testamentere bort den frie tredjedelen til vedkommende. Vedkommende vil da, i likhet med sine søsken, få sin andel av pliktdelsarven, men samtidig også arve den frie tredjedelen. Vedkommende kan på denne måten arve mye mer enn sine søsken.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom arvereglene, slik at du oppnår mest mulig ønsket resultat ut ifra din situasjon.

Hvordan fordele arven når søsken er døde?

Hvis en av søsknene er døde, går arveloddet til vedkommende videre til livsarvingene etter denne personen igjen. Arven til det avdøde søskenet fordeles med lik del til hver gren.

Et eksempel illustrerer dette:

Når A dør etterlater han seg døtrene B og C. Sønnen D døde før A. Sønnen D har barna E og F, som begge lever. A hadde ikke ektefelle eller samboer, og han hadde ikke opprettet testament. Ved A sin bortgang skal hans formue fordeles likt til hver arvegren. Det innebærer 1/3 til B, 1/3 til C og 1/3 som fordeles likt mellom E og F.

Hvis arvelaters døde barn ikke har livsarvinger, skal arven fordeles likt mellom gjenlevende barn. Hvis D i ovennevnte eksempel ikke hadde barn ville B og C arvet en halvpart hver av arven etter A.

Slik Hjelper vi deg:

 • Du vil få svar på spørsmål knyttet til arvefordeling til søsken og halvsøsken.
 • Du vil få juridisk rådgivning.
 • Du vil få bistand til arveoppgjør.
 • Vi gjør en tolkning av testament.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.
Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater