Dom: Utlegg i en boligeiendom som var særeie

Spørsmål om kreditor kunne ta utlegg i en boligeiendom som var overført til den andre ektefelles særeie


21. august 2014 avsa Hålogaland lagmannsrett en kjennelse hvor spørsmålet var om kreditor kunne ta utlegg i en ideell halvpart av en boligeiendom som debitor ved ektepakt hadde overført til den andre ektefellens særeie. Ektepakten ble utarbeidet 5 ½ år tidligere.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/10/2017

I sin avgjørelse tok Lagmannsretten utgangspunkt i en Høyesterettsdom fra 1999 (Rt.1999 s.901). Lagmannsretten konkluderte med at så lenge det ikke foreligger noe som tyder på at en eiendomsoverdragelse ved ektepakt ikke er reell, må ektepakten legges til grunn. Kreditor klarte ikke å sannsynliggjøre at ektepakten er proforma.

Referansen til dommen er LH-2014-72322.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater