Dom: Gyldighet av et testament

27. mai 2014 avsa Borgarting lagmannsrett en dom der spørsmålet var knyttet til gyldighet av et testament. Saken dreide seg om to samboere hvor samboerskapet opphørte ved død pga ALS. Samboerskapet hadde vart i over 20 år.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/10/2017

Etter dødsfallet oppsto det tvist med førstavdødes særkullsbarn om bolig- og hytteeiendom var eid av samboerne i sameie, og om gyldighet av testament opprettet dagen før førstavdøde gikk bort.

Rettsoppnevnt medisinsk sakkyndig mente førstavdøde var så svekket av sykdommen da testamentet ble undertegnet at han ikke var testamentsfør, men lagmannsretten kom likevel til at det ikke var godtgjort at han var i høy grad sjelelig svekket, jf. arveloven § 62.

Det forelå ingen formfeil som kunne gjøre testamentet ugyldig, og det måtte derved legges til grunn innenfor de begrensningene pliktdelsregelene setter. Ut fra en konkret vurdering kom lagmannsretten til at samboernes felles bolig var eid av dem i fellesskap, men at hytta var eid av førstavdøde.

Samboeravtale undertegnet samtidig med testamentet om felles eierskap også til hytta ble ansett som en dødsdisposisjon, men tilfredsstilte ikke formkravene til testament og kunne følgelig ikke stå seg overfor førstavdødes særkullsbarn.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater