Dom: Overdragelse av eiendom hvor ektefelle bodde

Overdragelse av eiendom hvor fraseparert ektefelle fortsatt bodde


10. juli 2014 avsa Høyesterett en kjennelse hvor spørsmålet var om ektefelle som var eier og innehaver av grunnbokshjemmel til en fast eiendom, kunne overdra en eiendom hvor fraseparert ektefelle fremdeles bodde.


Det hadde ikke blitt innhentet samtykke fra den fraseparerte ektefellen. Det ble opplyst i skjøtet at overdragelsen ikke gjaldt ektefellenes felles bolig.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
17/10/2017

Ankeutvalget viste til tinglysingsloven § 13 femte ledd, hvor det fremgår at rettshandler som krever samtykke etter ekteskapsloven bare kan tinglyses når samtykke foreligger.

Ankeutvalget uttalte videre at Statens kartverk hadde plikt til å rette feilen når det ble gjort oppmerksom på at opplysningene i skjøtet ikke var riktige. Kartverkets vedtak om å nekte retting og lagmannsrettens kjennelse, som forkastet anken over kartverkets vedtak, ble derfor opphevet.

Dommen kan leses har denne referansen: HR-2014-1465-U - Rt-2014-723.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater