Spørsmål og svar om barnefordeling

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
14/10/2021
 • Barns rettigheter ved skilsmisse?

  Ved samlivsbrudd mellom foreldre har barnet rett til å bli hørt. Dette gjelder både i forhold til hvor barnet ønsker å bo fast, men også hvor omfattende samvær barnet ønsker. Hva barnet selv mener skal tillegges større vekt jo eldre barnet blir.

  Les mer

 • Samværsavtale ved barnefordeling?

  En samværsavtale bør utformes skriftlig og bør ha et mål om å klargjøre og sikre en forutsigbar ordning for både foreldre og barn.

  Les mer

 • Sabotasje av samvær?

  Samværssabotasje skjer ved at avtalt samvær ikke skjer til avtalt tid uten at det finnes en rimelig grunn til det. I mange tilfeller er det den som barnet bor fast hos som på grunn av personkonflikt ikke leverer barnet til samvær til avtalt tid. Det kan også forekomme samværssabotasje ved at samværsforelderen ikke møter eller stiller opp i henhold til ordningen.

  Les mer

 • Barnerett?

  Har du spørsmål om barnerett? Barneretten omhandler spørsmålene som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det være seg barnets rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre. Den sentrale rettskilden på området er lov om barn og foreldre 8. april nr. 7 1981 (barnelova). Barneloven inneholder regler av privatrettslig karakter. Lovens hovedformål er at avgjørelsene skal rette seg etter det som er best for barnet. Videre vil FNs barnekonvensjon være en viktig rettskilde for barnets rettslige stilling, i tillegg til at noe er Grunnlovsfestet.

  Les mer

 • Samværsrett far?

  Har du spørsmål om samværsrett far? Den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos, har rett til samvær med barnet. I situasjoner der foreldrene ikke er sammen når barnet blir født, eller foreldrene går fra hverandre når barna er små, vil de ofte komme frem til en løsning der barnet bor fast hos mor. Bakgrunnen for dette er at det anbefales at små barn (0- 3 år) bor fast hos den ene av foreldrene og at det er moren som tar størst del i omsorgen det første året.

  Les mer

 • Advokat familierett?

  Trenger du advokat innen familierett? Når man kommer over juridiske spørsmål eller tvister knyttet til familierett som eksempelvis opprettelse av ektepakter, deling etter skilsmisse, ønske om økt samvær med barn eller del i foreldreansvar, bør man kontakte en advokat med spesialisering i familierett.

  Les mer

 • Barnefordeling kontrakt og avtale?

  Spørsmål om barnefordeling kontrakt og avtale? Etter et samlivsbrudd mellom mor og far vil det kunne oppstå vanskelige spørsmål om barnefordelingen, og om det er nødvendig med en kontrakt eller avtale om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og om samvær.

  Les mer

 • Barnefordeling ferie?

  Ved et samlivsbrudd vil det kunne oppstå spørsmål vedrørende barnefordeling, herunder om ferie.

  Les mer

 • Rettsforlik barnefordeling?

  Har du spørsmål om rettsforlik barnefordeling? Dersom foreldre er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast sammen med eller om samvær, kan hver av dem reise sak for domstolen. Det er imidlertid mulig for foreldre å inngå rettsforlik om barnefordeling etter at saken er reist for domstolen.

  Les mer

 • Hvor skal barnet bo ved samlivsbrudd?

  Etter et samlivsbrudd vil foreldre vurdere hvor barnet eller barna skal bo. I utgangspunktet er det foreldre som bestemmer hvor deres felles barn skal bo.

  Les mer

 • Rettsmøte barnefordeling?

  I en barnefordelings sak holdes det noe som kalles saksforberedende møter, eller rettsmøter, for at foreldrene skal forsøke å komme til en minnelig løsning. Det saksforberedende møtet er mindre formelt enn en vanlig rettssak. Dommeren og advokatene har ikke kappe. Noen ganger holdes møtet i et meklingsrom, og ikke i en rettssal. Det er litt forskjellig hvordan dommeren legger opp hvert enkelt møte, men i utgangspunktet ønsker dommeren at foreldrene får ordet, og ikke advokatene.

  Les mer

 • Barnefordeling avtale?

  Utgangspunktet når det gjelder barnefordeling er at foreldrene har avtalefrihet. Det er ofte veldig positivt dersom foreldrene finner en løsning på egenhånd. Foreldrene kjenner jo barnet best og vil være de nærmeste til å vurdere hvilken løsning som vil være til barnets beste. Samtidig er det positivt ettersom barnet ikke settes i en lojalitetskonflikt mellom foreldre som er uenige.

  Les mer

 • Avtale om foreldreansvar?

  Når barnets foreldre enten er gift eller samboere når barnet blir født, vil man automatisk få delt foreldreansvar. Det innebærer at der man verken er gift eller samboere på det tidspunktet barnet blir født, vil barnets mor som utgangspunkt få foreldreansvaret alene. Det er imidlertid helt opp til foreldrene å inngå en avtale om delt foreldreansvar selv om man ikke er gift eller samboer når barnet kommer til verden.

  Les mer

 • Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn?

  De rettigheter man har som foreldre etter samlivsbrudd, er de samme uavhengig av om man er gift eller samboere når samlivsbruddet finner sted. Etter at det finner sted et samlivsbrudd mellom samboere, er man forpliktet til å møte til mekling ved familievernkontoret dersom man har barn under 16 år. Hensikten er å forsøke å komme frem til en avtale om samværsordning.

  Les mer

 • Kan du flytte med barnet uten den andres samtykke?

Sprsml og svar
 • Det er ikke uvanlig at den ene forelderen vil flytte med felles barn. Bakgrunnen for dette kan blant annet være utdanning, arbeid eller av familiære årsaker.

  Fra 01.01.18 trådte nye endringer i barneloven i kraft. Endringene gjaldt blant annet en utvidet plikt til å varsle den andre forelderen ved flytting med felles barn. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved flytting med felles barn.

  Les mer

 • Advokat Oslo familierett?

  Familielivet kan by på utfordringer, og det vil kunne oppstå behov for bistand fra advokat for å få løst problemet.

  Les mer

 • Frata foreldreansvar?

  Et foreldreansvar innebærer rettigheter og plikter, og etter barnelovens system kan både én eller begge foreldre ha foreldreansvar.

  Les mer

 • Nekte samvær?

  Et barn har rett til samvær med begge sine foreldre, selv om foreldrene lever hver for seg. Samværsrett er hovedregelen, og det skal derfor noe til før samvær kan nektes.

  Les mer

 • Er det mulig å si fra seg foreldreansvaret?

Siifraseg1

I noen tilfeller ønsker en forelder å si fra seg foreldreansvaret. Å ha foreldreansvar innebærer å ta beslutninger for barnets personlige forhold, ivareta barnets interesser og behov. Blant annet kan dette være avgjørelser knyttet til barnets trosretning eller valg av skole. Men kan du si ifra deg foreldreansvaret?

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater