Rettsforlik barnefordeling?

Har du spørsmål om rettsforlik barnefordeling? Dersom foreldre er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast sammen med eller om samvær, kan hver av dem reise sak for domstolen. Det er imidlertid mulig for foreldre å inngå rettsforlik om barnefordeling etter at saken er reist for domstolen.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
06/03/2017

Det er adgang til å inngå rettsforlik i barnefordelingssaker. Et rettsforlik innebærer blant annet at det som omfattes av rettsforliket, har rettskraftvirkning. Retten skal påse at rettsforliket ikke er i strid med offentlige hensyn, herunder barnets beste. Videre skal retten påse at forliket nøyaktig angir det partene er enige om. Rettsforliket føres inn i rettsboken.

Dommeren skal på hvert trinn av saken vurdere om det er mulig å oppnå forlik mellom partene. Dommeren skal også legge til rette for at partene kan inngå forlik. I barnefordelingssaker vil det som hovedregel først avholdes saksforberedende møter i domstolen før selve hovedforhandlingen. Det er særlig under saksforberedelsen at partene vil kunne inngå en avtale om barnefordelingen, og på den måten forlike saken.

Et rettsforlik er ikke til hinder for at foreldre senere avtaler en annen ordning om barnefordelingen.

Har du spørsmål om rettsforlik og barnefordeling? Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i barnefordelingssaker. Ring oss på 22 93 38 50 eller send oss en henvendelse via vårt kontaktskjema.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater