Spørsmål og svar

 • Barns rettigheter ved skilsmisse?

  Ved samlivsbrudd mellom foreldre har barnet rett til å bli hørt. Dette gjelder både i forhold til hvor barnet ønsker å bo fast, men også hvor omfattende samvær barnet ønsker. Hva barnet selv mener skal tillegges større vekt jo eldre barnet blir.

  Les mer

 • Sabotasje av samvær?

  Samværssabotasje skjer ved at avtalt samvær ikke skjer til avtalt tid uten at det finnes en rimelig grunn til det. I mange tilfeller er det den som barnet bor fast hos som på grunn av personkonflikt ikke leverer barnet til samvær til avtalt tid. Det kan også forekomme samværssabotasje ved at samværsforelderen ikke møter eller stiller opp i henhold til ordningen.

  Les mer

 • Ektepakt, særeie

  Ønsker et ektepar særeie, helt eller delvis, må det gjøres i en ektepakt. Det stilles formkrav til opprettelsen av en ektepakt. En ektepakt må inngås skriftlig. Ektefellene og to vitner må underskrive ektepakten samtidig, og vitnene må være informert om at det er en ektepakt som undertegnes. Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

  Les mer

 • Skjema for ektepakt

  Ved opprettelsen av en ektepakt er det flere ting en bør tenke over. Eksempelvis dersom det avtales at en eiendom skal være i den enes særeie, kan det være at det overføres verdier fra den ene til den andre. Da må det krysses av for at overdragelsen innebærer en gave.

  Les mer

 • Spørsmål om samboeravtale?

  En samboeravtale er en avtale mellom to samboere. Det stilles ingen formkrav til en slik avtale, men det anbefales at den inngås skriftlig og at begge parter signerer.

  Les mer

 • Skilsmisseadvokat?

  Advokatbistand ved en skilsmisse kan være lurt for å få oversikt over oppgjøret og for å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt.

  Les mer

 • Trenger du skilsmisseadvokat?

  Codex Advokat er lokalisert i både Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi står klar til å hjelpe deg med familie- og arverettslige spørsmål, uansett hvor i landet du befinner deg. Ta kontakt dersom du har spørsmål om testamenter eller andre arverettslige forhold.

  Les mer

 • Verdivurdering ved skilsmisse?

  Ved fordelingen av eiendeler etter endt ekteskap er det markedsverdien av tingen som skal legges til grunn dersom partene ikke blir enige om noe annet.

  Les mer

 • Skilsmisseoppgjør og firma?

  Utgangspunktet er at ektefellenes nettoverdier skal likedeles. Det gjelder også verdier ektefellen har i firma eller næringsvirksomhet. Det er ektefellens verdier eller eierbrøk av firmaet som skal verdsettes og deles. Det er omsetningsverdien av firmaet som skal legges til grunn.

  Les mer

 • Gjensidig testament?

  Et gjensidig testament er dokument hvor to personer, ofte ektefeller eller samboere, bestemmer at den lengstlevende skal arve den som først går bort. Testamentet kan omfatte hele eller bare deler av arven ektefellene etterlater seg.

  Les mer

 • Testament for samboere?

  Samboere har mulighet til å disponere til fordel for hverandre ved å skrive et testament. Ettersom samboere ikke har de samme rettighetene som gifte med hensyn til arv og muligheten til å sitte i uskiftet bo, er det viktig at man som samboer gjør en vurdering av hvordan de økonomiske forholdene vil bli for den gjenlevende, dersom en av samboerne skulle falle fra.

  Les mer

 • Skrive testament? Nyttige tips

  Arveloven oppstiller en rekke formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må disposisjonen være skriftlig og den må være undertegnet av habile vitner.

  Les mer

 • Krav til gyldig testament?

  Det finnes flere krav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Blant annet må det være opprettet skriftlig, det må være undertegnet av testator selv og det må være undertegnet av minst to vitner. Det stilles i tillegg krav til testator og vitnenes helsetilstand, samt at vitnenes habilitet må vurderes.

  Les mer

 • Nødtestament?

  Et nødtestament er et testament som er gyldig selv om de vanlige formkravene for testament ikke er fulgt.

  Les mer

 • Kostnader/pris for testament?

  Codex Advokat beregner i utgangspunktet salæret på bakgrunn av medgått tid, slik at kostnaden avhenger av sakens kompleksitet. I enkelte tilfeller er det likevel mulig å avtale en fastpris med advokaten. Ta kontakt for å diskutere din sak.

  Les mer

 • Testament med særkullsbarn?

  Alle livsarvingene, dvs. barna til arvelateren, har like rettigheter uavhengig av om de er særkullsbarn fra et tidligere forhold eller om de er barn fra arvelaters nåværende ekteskap. Følgelig kan man ikke begrense arven til sine særkullsbarn til fordel for sine andre barn.

  Les mer

 • Barnerett?

  Har du spørsmål om barnerett? Barneretten omhandler spørsmålene som særlig gjelder barns rettslige stilling. Det være seg barnets rettigheter, interesser og behov i forhold til foreldre. Den sentrale rettskilden på området er lov om barn og foreldre 8. april nr. 7 1981 (barnelova). Barneloven inneholder regler av privatrettslig karakter. Lovens hovedformål er at avgjørelsene skal rette seg etter det som er best for barnet. Videre vil FNs barnekonvensjon være en viktig rettskilde for barnets rettslige stilling, i tillegg til at noe er Grunnlovsfestet.

  Les mer

 • Samværsrett far?

  Har du spørsmål om samværsrett far? Den av foreldrene som barnet ikke bor fast hos, har rett til samvær med barnet. I situasjoner der foreldrene ikke er sammen når barnet blir født, eller foreldrene går fra hverandre når barna er små, vil de ofte komme frem til en løsning der barnet bor fast hos mor. Bakgrunnen for dette er at det anbefales at små barn (0- 3 år) bor fast hos den ene av foreldrene og at det er moren som tar størst del i omsorgen det første året.

  Les mer

 • Advokat familierett?

  Trenger du advokat innen familierett? Når man kommer over juridiske spørsmål eller tvister knyttet til familierett som eksempelvis opprettelse av ektepakter, deling etter skilsmisse, ønske om økt samvær med barn eller del i foreldreansvar, bør man kontakte en advokat med spesialisering i familierett.

  Les mer

 • Barnefordeling kontrakt og avtale?

  Spørsmål om barnefordeling kontrakt og avtale? Etter et samlivsbrudd mellom mor og far vil det kunne oppstå vanskelige spørsmål om barnefordelingen, og om det er nødvendig med en kontrakt eller avtale om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast og om samvær.

  Les mer

 • Rettsforlik barnefordeling?

  Har du spørsmål om rettsforlik barnefordeling? Dersom foreldre er uenige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvem barnet skal bo fast sammen med eller om samvær, kan hver av dem reise sak for domstolen. Det er imidlertid mulig for foreldre å inngå rettsforlik om barnefordeling etter at saken er reist for domstolen.

  Les mer

 • Rettsmøte barnefordeling?

  I en barnefordelings sak holdes det noe som kalles saksforberedende møter, eller rettsmøter, for at foreldrene skal forsøke å komme til en minnelig løsning. Det saksforberedende møtet er mindre formelt enn en vanlig rettssak. Dommeren og advokatene har ikke kappe. Noen ganger holdes møtet i et meklingsrom, og ikke i en rettssal. Det er litt forskjellig hvordan dommeren legger opp hvert enkelt møte, men i utgangspunktet ønsker dommeren at foreldrene får ordet, og ikke advokatene.

  Les mer

 • Barnefordeling avtale?

  Utgangspunktet når det gjelder barnefordeling er at foreldrene har avtalefrihet. Det er ofte veldig positivt dersom foreldrene finner en løsning på egenhånd. Foreldrene kjenner jo barnet best og vil være de nærmeste til å vurdere hvilken løsning som vil være til barnets beste. Samtidig er det positivt ettersom barnet ikke settes i en lojalitetskonflikt mellom foreldre som er uenige.

  Les mer

 • Avtale om foreldreansvar?

  Når barnets foreldre enten er gift eller samboere når barnet blir født, vil man automatisk få delt foreldreansvar. Det innebærer at der man verken er gift eller samboere på det tidspunktet barnet blir født, vil barnets mor som utgangspunkt få foreldreansvaret alene. Det er imidlertid helt opp til foreldrene å inngå en avtale om delt foreldreansvar selv om man ikke er gift eller samboer når barnet kommer til verden.

  Les mer

 • Rettigheter ved samlivsbrudd for samboere med barn?

  De rettigheter man har som foreldre etter samlivsbrudd, er de samme uavhengig av om man er gift eller samboere når samlivsbruddet finner sted. Etter at det finner sted et samlivsbrudd mellom samboere, er man forpliktet til å møte til mekling ved familievernkontoret dersom man har barn under 16 år. Hensikten er å forsøke å komme frem til en avtale om samværsordning.

  Les mer

Sprsml og svar

Det er ikke uvanlig at den ene forelderen vil flytte med felles barn. Bakgrunnen for dette kan blant annet være utdanning, arbeid eller av familiære årsaker.

Fra 01.01.18 trådte nye endringer i barneloven i kraft. Endringene gjaldt blant annet en utvidet plikt til å varsle den andre forelderen ved flytting med felles barn. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved flytting med felles barn.

Les mer

 • Frata foreldreansvar?

  Et foreldreansvar innebærer rettigheter og plikter, og etter barnelovens system kan både én eller begge foreldre ha foreldreansvar.

  Les mer

 • Nekte samvær?

  Et barn har rett til samvær med begge sine foreldre, selv om foreldrene lever hver for seg. Samværsrett er hovedregelen, og det skal derfor noe til før samvær kan nektes.

  Les mer

Siifraseg1
 • I noen tilfeller ønsker en forelder å si fra seg foreldreansvaret. Å ha foreldreansvar innebærer å ta beslutninger for barnets personlige forhold, ivareta barnets interesser og behov. Blant annet kan dette være avgjørelser knyttet til barnets trosretning eller valg av skole. Men kan du si ifra deg foreldreansvaret?


  Les mer

 • Skilsmisse - advokat?

  Ved et samlivsbrudd mellom ektefeller vil det ofte oppstå spørsmål om delingen av formuen, gjelden, boligen og de enkelte eiendelene. Dersom ektefellene har barn vil det også spørsmål om barnefordelingen i forbindelse med skilsmissen. Familierettsadvokatene i Codex Advokat har erfaring med å bistå i det økonomiske oppgjøret i forbindelse med en separasjon eller skilsmisse, og vi har erfaring med å bistå i barnefordelingssaker.

  Les mer

 • Skilsmisse og firma?

  Ved et økonomisk oppgjør etter en skilsmisse, skal som utgangspunkt alle verdier fordeles liket mellom ektefellene. Dette gjelder også verdien av eventuelle firmaer. Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet.

  Les mer

 • Advokat og skilsmisse?

  Ved en skilsmisse oppstår det raskt mange spørsmål. Når det kommer til det juridiske siden, så er det først og fremst privatøkonomien og eventuelt fordelingen av ektefellenes felles barn som byr på utfordringer.

  Les mer

 • Skilsmisseadvokat Oslo?

  Det er mange gode grunner for å velge en advokat som jobber spesialisert med skilsmisse, slik vi gjør i Codex Advokat Oslo.

  Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater