Rett til å overta felles bolig ved skilsmisse

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2015

Den 12. desember 2013 avsa Høyesterett dom (HR-2013-02581-A, sak nr. 2013/422) i en sak hvor det sentrale spørsmålet var om den ene ektefellen ved skilsmisse hadde rett til å overta felles bolig til skiftetakst.
Etter ekteskapslovens § 67 kan den ene ektefellen overta felles bolig hvis "særlige grunner" foreligger. Dette er første gang Høyesterett har vurdert hva som ligger i "særlige grunner" etter ekteskapslovens § 67.

Den andre ektefellen ønsket ikke å overta boligen, men ønsket at den skulle selges på det åpne marked. Høyesterett vurderte om det forelå "særlige grunner" til at kvinnen skulle få overta boligen, og om boligen kunne overtas til skiftetakst. Mannen hevdet at det ikke forelå "særlige grunner" til at ekskona kunne overta boligen, og at skiftetaksten lå lavere enn hva de ville få for boligen på det åpne marked. En enstemmig Høyesterett kom imidlertid frem til at det forelå "særlige grunner" til at kvinnen kunne overta boligen og la her vekt på kvinnens tilknytning til øysamfunnet eiendommen lå på. De ga også kvinnen medhold i å overta boligen til skiftetakst.

  • Se artikkel skrevet om dommen her

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater