Fikk smuler etter 16 år og to barn

Høyesterett slo i september 2011 i to dommer fast at samboere har svært begrensede muligheter for økonomisk kompensasjon ved samlivsbrudd. Dette illustrerer viktigheten av å opprette samboeravtale.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Den ene saken gjaldt et samboerskap med en varighet på 16 år. Paret hadde to felles barn. Kvinnen mente hun hadde tilført sin samboer en betydelig økonomisk fordel i form av å ivareta hjem og barn mens han bygde opp sin bedrift. Ved samlivsbruddet hadde firmaet en verdi på ca 5 millioner kroner, hvorav det meste hadde blitt tilført under samboerskapet. Kvinnen fikk ikke medhold, og gikk ut av samboerskapet med gjeld. Tatt i betraktning at samboerparet sto relativt likt stilt ved samboerskapets begynnelse, endte de altså opp svært ulikt ved dets opphør.

Den andre saken gjaldt et samboerskap av 7 års varighet. Her hadde paret ingen barn. Kvinnen hadde overført mellom 7 000,- og 10 000,- til sin samboer hver måned til dekning av felles utgifter over 7 år. I løpet av disse 7 årene nedbetalte samboeren kr. 330 000,- på sin egen bolig, som også økte i verdi i løpet av denne perioden. Kvinnen mente hun hadde bidratt til samboeren sine nedbetalinger på boligen og således burde få kompensasjon for dette, men dette fikk hun ikke medhold i.

Ingen av kvinnene fikk således medhold i Høyesterett, som slo fast at det måtte være å anse som et grunnvilkår for kompensasjon ved opphør av samboerskap at en av partene er blitt tilført en betydelig økonomisk fordel i form av berikelse eller besparelse. Dette kravet var ikke oppfylt i ovennevnte saker.

Avgjørelsene understreker viktigheten av å opprette samboeravtale dersom man ikke er gift.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater