Endringer i rettshjelploven

Statens sivilrettsforvaltning har sendt ut nytt rundskriv om fri rettshjelp (SRF 1/2017).

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
21/02/2017

Fra 1. januar 2017 er saker som gjelder felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør mellom samboere ikke lenger er prioritert på fri sakførselsstadiet, jf. § 16 andre ledd. Dette betyr at det skal mye til for å få fri rettshjelp til domstolsbehandling av disse sakene, dvs. kun i unntakstilfeller. Men man får fremdeles fritt rettsråd til slike saker. Fritt rettsråd er nødvendig juridisk rådgivning og bistand fra advokat i anledning et aktuelt problem utenfor rettergang . Ytelsen omfatter råd og veiledning i rettslige spørsmål, informasjon om rettsregler samt rettslig bistand overfor offentlige myndigheter og private.

Videre er den egenandelen i fri sakførselsaker økt fra fem til åtte timer etter den offentlige salærsatsen, jf. § 9 tredje ledd. Det er også innført nye retningslinjer om advokatskifte, og det er gitt nye retningslinjer for dekning av forsikringsegenandel.

Codex Advokat har bred og lang erfaring med saker som gjelder felleseieskifte mellom ektefeller og økonomisk oppgjør mellom samboere.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater