Dagens ordning om barnetrygd skal vurderes

Barnetrygden får stadig mindre økonomisk verdi for barnefamiliene. Beløpet man får utbetalt fer barn per måned ligger i dag på 970 kroner, et beløp som har vært uendret i en årrekke.


Barne- og familieminister Solveig Horne (Frp) mener støtten burde være prisjustert.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/10/2015

"Når det ikke er politisk flertall for å prisjusterere, mener jeg det er på tide å se på om barnetrygden er målrettet nok eller om det er andre måter vi kan sikre familiene bedre." uttalte Horne til Aftenposten.

Alle de fire politiske ungdomsorganisasjonene på borgerlig side er enige med Horne, og mener at barnetrygden bør behovsprøves. Selv om de ikke har tallfestet hvor grensen bør gå, mener de at barnefamiliene med høyest inntekt bør få mindre barnetrygd enn de får i dag mens barnefamiliene med lavest inntekt bør få en oppjustering.

Horne påpeker at det er 20 år siden man sist hadde en gjennomgang av støtteordningene til barnefamilier, og varsel om at regjeringen om kort tid vil sette ned et offentlig utvalg.

"Jeg glad for at vi nå får dette utvalget som skal se på hvordan alle velferdsordninger, også barnetrygden, kan bli mer målrettet. Ikke for å fjerne noe, men for å se at de er gode nok og godt nok tilpasset dagens samfunn. Det vil være et godt utgangspunkt for alle partienes programdebatter videre" mener Horne.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater