Barneministeren foreslår flere endringer i barnelova

Tirsdag ble det lagt frem forslag til endringer i barnelova. Barnemininster Solveig Horne foreslo at utgangspunktet skal være et felles foreldreansvar, og begrunner dette med hensyn som forhindring av samværssabotasje, et sterkere foreldreansvar og styrking av barnas samvær med begge foreldrene.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

Hun ønsker videre å likestille begge foreldrene som omsorgspersoner for å sikre at barna får samvær med begge foreldrene, samt å kunne slå hardere ned på samværssabotasje ved å la Statens innkrevingssentral overta ansvaret for å inndrive tvangsbøter etter barneloven. De to forslagene om delt bosted ble sendt ut på høring, og har møtt motstand hos blant andre barneombod Anne Lindboe som advarer mot å gjøre delt fast bostes til lovens utgangspunkt. Hun uttaler blant annet at det sterkeste hensynet må være hva som er best for barnet, og ikke likestilling mellom foreldrene.

Regjeringen ønsker i tillegg å sette dagens ordning angående flytting med barn i en sterkere stilling, og to forslag om dette ble også sendt ut på høring. Målet er å oppnå dette ved å innføre meklingsplikt ved uoverenstemmelser.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater