Arveavgiften fjernes

I årets statsbudsjett har Regjeringen foreslått å avvikle arveavgiften fra årsskifte 2013/2014. Det betyr at gaver som gis og arv etter dødsfall som inntreffer fra 1. januar 2014 eller senere, gis fritak fra arveavgiften.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
10/10/2017

I utgangspunktet vil derfor arv etter dødsfall som inntreffer før 1. januar 2014, være avgiftspliktig etter gjeldende regler. Ved privat skifte inntrer avgiftsplikten ved dødsfallet. Det vil si at ved privat skifte for dødsfall som inntreffer før 1. januar 2014, vil nåværende regler om arveavgift komme til anvendelse.

Offentlig skifte ved dødsfall i 2013

Ved offentlig skifte inntrer arveavgiften først ved tingrettens formelle utlodning av arvemidlene. Siden offentlig skifte pågår ofte over noe tid, vil utlodning skje en god stund etter dødsfallstidspunktet. I utgangspunktet ville man da ha kunnet unngå gjeldende arveavgift ved å begjære offentlig skifte. Av hensyn til likebehandling, har imidlertid Regjeringen foreslått at arveavgiftsloven skal oppheves for arv etter dødsfall som inntreffer før 1. januar 2014 slik at man ikke skal kunne unngå arveavgiften for dødsfall før 1. januar 2014 ved å begjære offentlig skifte.

Forslaget innebærer derfor at arvingene skal svare arveavgift av arv etter dødsfall i 2013 eller i tidligere år uavhengig om dødsbo skiftes privat eller offentlig.

Kontinuitetsprinsippet

Samtidig med at arveavgiften fjernes endres også arveavgiftsgrunnlagene. Dette er begrunnet i at den verdi som er lagt til grunn ved arveavgiftsberegningen ved dagens regler, er den skattemessige inngangsverdien for gjenstander som erverves ved arv og gave. Da arveavgiften nå fjernes, kan ikke mottaker gis anledning til å fastsettes en ny inngangsverdi (markedsverdi). Det ville ført til at det ikke ble noen beskatning av verdistigningen i arvelaters/ givers levetid. Som en konsekvens av avviklingen av arveavgiften har derfor Regjeringen foreslått at det innføres en skattemessig kontinuitet ved arve- og gaveoverføringer. Med dette menes at arving eller gavemottaker overtar arvelaters eller givers inngangsverdi på overførte gjenstander ved et senere gevinstoppgjør. Det betyr at arvingen eller gavemottaker ikke lenger kan oppskrive skattemessig inngangsverdi og avskrivningsgrunnlag til markedsverdi, men må overta forgjengerens skattemessig stilling. Verdistigningen som en gjenstand har hatt i arvelaters eller givers eiertid, vil bli skattepliktig for mottaker når den selges, og verdinedgang vil være fradragsberettiget.

Det vil si at man kan arve en eiendom og da bli eier av denne uten å betale arveavgift, men hvis man velger å selge denne eiendommen må man skatte av hele verdistigningen fra det tidspunkt de du arvet den av kjøpte den. Til forskjell må man ved dagens regler kun skatte av verdistigningen fra det tidspunktet man arvet eiendommen. Dette kan føre til økt skatt for mange og ved visse tilfeller kan det lønne seg å overføre gaver/ arv i 2013.

Bolig og fritidsbolig

Hvis avdøde imidlertid kunne solgt sin bolig eller fritidsbolig skattefritt, vil også mottaker kunne selge skattefritt ved arveoppgjøret. Og dersom eiendommen beholdes av arvingen, skal skatt kun betales av eventuell gevinst opptjent i mottakers eiertid. Derfor kan man slippe både arveavgift og gevinstskatt ved for eksempel arv av en fritidsbolig. Hvis næringsvirksomhet videreføres etter arv eller gave, vil imidlertid mottakeren komme i samme skattemessig stilling som forgjengeren. Derfor vil avvikling av arveavgiften sammen med kontinuitetsprinsippet bidra til å lette likviditetsbelastningen ved generasjonsskifter.

Iverksette arveoppgjøret i 2013?

Det er viktig å merke seg at det i enkelte tilfeller kan lønne seg å overføre formuesgoder med fremtidig skatteforpliktelse som gave etter gjeldende regler før årsskiftet. Siden verdien av en bolig ikke kan oppjusteres til dagens markedsverdi ved arveoverføring etter 1. januar 2014, vil man nå måtte regne ut hva som er mest verdifullt. Dette vil enten være å slippe arveavgift, eller å få ny inngangsverdi på eiendommen. Det vil spesielt lønne seg å iverksette arveoppgjøret for tomter, sekundærboliger og annen fast eiendom utenfor næringsvirksomhet.

Utsette skifte for særkullsbarn

Det kan også lønne seg å utsette skiftet for særkullsbarn til 2014. Avdødes særkullsbarn bør derfor samtykke til at gjenlevende steforelder sitter i uskiftet bo frem til nyttår, for så å kreve skiftet gjennomført da. I disse tilfellene vil man kunne spare mye ved å ikke betale arveavgift.

  • Les mer om hva du vil spare på at arveavgiften fjernes her på dinepenger.no.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater