Kontakt familierettsadvokater

Møt våre familierettsadvokater

Om Codex Advokat

Nyttige linker

Pliktdelsarv

I de tilfellene der avdøde (arvelater) har barn, vil barna, eller deres etterkommere hvis barna er døde, ha krav på en bestemt andel av arven. Utgangspunktet er barna deler 2/3 av formuen, men her er det beløpsmessige begrensninger.

Ta kontakt med advokat

Pliktdelsarv

Pliktdelsarv 

  • Regelen om at enkelte av avdødes pårørende har krav på pliktdelsarv har rot langt tilbake i tid. Pliktdelsarv bidrar til å sikre forutberegnelighet for avdødes nærstående. I dag er bestemmelsen om pliktdelsarv å finne i arvelova § 29.
  • Bestemmelsen blir først aktuell i de tilfeller der arvelateren etterlater seg barn. Den bidrar da til å begrense arvelaters mulighet til å prioritere andre enn barna og den hindrer også forfordeling mellom barna.
  • Pliktdelsarven er forbeholdt livsarvingene. Livsarvinger vil si barna til arvelateren, herunder også adopterte barn. Dersom en livsarving selv er død, vil pliktdelsarven gå videre til dennes barn igjen. Les nærmere om arverekkefølgen etter arveloven.
  • 2/3 av formuen til arvelateren er pliktdelsarv til livsarvingene. En livsarving vil likevel ikke ha krav på en høyere pliktdelsarv enn kr 1.000.000,-. Beløpsgrensen på kr 1.000.000,- gjelder for hvert barns linje, men likevel slik at hvert barn får minst kr 200.000,-. Dette kan illustres med et eksempel.

Hvordan regner man ut hva pliktdelsarven blir?

Eksempel: Arvelateren hadde en formue på kr 6.000.000,-. Han hadde tre barn, hvorav to er i live. Hans avdøde barn hadde tre barn. Beløpsgrensen på kr 1.000.000,- vil her kunne gjøres gjeldende. De to barna til arvelateren som er i live skal hver ha kr 1.000.000,-. Det avdøde barnet sin andel på kr 1.000.000,- vil bli fordelt likt med kr 333.333,- på hvert av de tre (barne)barna.

Endres eksempelet til at det avdøde barnet hadde seks barn, ville hvert av de seks (barne)barna hatt krav på kr 200.000,-.

Forholdet mellom pliktdelsarv og testament

Arvelateren kan i utgangspunktet ikke skrive et testament som rokker ved pliktdelsarven. Da må det i så fall foreligge særskilt hjemmel for dette.

Pliktdelsarven har etter dette prioritet foran testament. Det innebærer at livsarvingene har krav på sin pliktdelsarv før de som er tilgodesett i testamentet får sin del.

Forholdet mellom pliktdelsarv og ektefelles minstearv

Dersom arvelater har livsarvinger, har hans eller hennes ektefelle krav på en minstearv på ¼ av arvelaters formue, eller minst 4 ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet for dødsfallet.

En ektefelles minstearv har prioritet foran livsarvingenes pliktdelsarv. Dersom arvelateren har liten formue kan dette medføre at pliktdelsarven blir redusert eller bortfaller helt.

Forholdet mellom pliktdelsarv og en ektefelles rett til uskifte

Å sitte i uskiftet bo innebærer kort sagt at den lengstlevende ektefellen utsetter skifteoppgjøret med avdødes arvinger. Denne retten omfatter i utgangspunktet alle eiendeler som har vært felleseie, men kan også omfatte særeie når dette er avtalt ved ektepakt.

Forholdet til felles livsarvinger

Retten til å sitte i uskiftet bo kan falle bort (eksempelvis der ektefellen gifter seg på nytt), men så lenge vilkårene for å sitte i uskifte er oppfylt, vil det ha prioritet fremfor å utbetale pliktdelsarv til livsarvingene.

Forholdet til særkullsbarn

Forholdet til særkullsbarn er annerledes. Særkullsbarn er barn som arvelateren har med andre enn lengstlevende ektefelle. Utgangspunktet er her at særkullsbarn kan kreve sin pliktdelsarv utbetalt etter arvelaterens død.

Våre advokater bistår deg ved spørsmål om pliktdelsarv!

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

 

Les våre øvrige artikler om arv her:

Arveavgift v/ forskudd på arv

Arvepakt

Arverekkefølgen etter arveloven

Ektefellens arv

Pliktdelsarv

Skifte av usikiftet bo

Uskiftet bo

Emneord:
Bookmark and Share

Artikler

Om Familierettsadvokater.no

Vi som står bak Familierettsadvokater.no utgjør familierettsavdelingen til Codex Advokat Oslo AS. Vi jobber til daglig med juridiske problemstillinger knyttet til familie- og arverett, herunder bistand ved skilsmisse, skilsmisseoppgjør og oppgjør etter opphør av samboerskap, arv, arveoppgjør og generasjonsskifte samt utarbeidelse av testament, ektepakt og samboeravtaler. Vi bistår både profesjonelle og private klienter og har fokus på rask og faglig god bistand.

Besøksadresse: Kristian Augusts gate 7b, 0164 Oslo.

Postadresse: Postboks 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo.


For mer informasjon se vår hjemmeside codex.no eller ring oss på telefon 02469.